Harmonogram voleb do Evropského parlamentu 2019
V rámci příprav voleb do Evropského parlamentu 2019 jsme pro vás připravili tento jednoduchý harmonogram, kde najdete jednotlivé konkrétní termíny vztahující se k volbám do Evropského parlamentu, podání kandidátek a další důležité informace

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května 2019

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška").

90 dnů před konáním voleb je nutné je vyhlásit termín: 23. února 2019 (sobota)

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019, volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky Za den vyhlášení je tak považován 17. leden 2019 (§ 3 odst. 2 zákona)

SPLNĚNO

Začátek volební kampaně (§ 59 odst. 3 zákona)

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice, kandidát, registrovaná třetí osoba, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen "Úřad")

Toto ustanovení platí tedy od 17. ledna 2019.

Zřízení volebního účtu a zveřejnění přístupu k němu na svých internetových stránkách (§59a odst. 1 a § 59d odst. 1 zákona)

Ministerstvo vnitra

72 dní před konáním voleb tj.13. března 2019 (středa) musí dojít ke řízení zvláštního účtu u České národní banky, zveřejnění čísla účtu na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 21 odst. 4 zákona)

Kandidující strany a hnutí

19. března 2019 (úterý) do 16:00

Podání kandidátních listin Ministerstvu vnitra (§ 21 odst. 3 zákona), prostřednictvím zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice.

V návaznosti na podání kandidátních listin dojde k zaslání seznamu politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu Úřadu (§ 21 odst. 3 zákona).

Ministerstvo vnitra

Od 66 do 60 dní 19. března - 25. března 2019 přezkoumá předložené kandidátní listiny
(§ 23 odst. 1 zákona)

Český statistický úřad

60 dní před volbami - 25. března 2019 (pondělí)

Poslední den pro doplňování dalších kandidátů do kandidátní listiny a změnu jejich pořadí
(§ 22 odst. 5 zákona), což může učinit zmocněnec politické strany, politického hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu.

Ministerstvo vnitra

48dní před volbami tj. 6. dubna 2019 (sobota) vydá MV Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 3, 4 a 5 zákona)

Vyhotovení rozhodnutí, jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a rozeslání; rozhodnutí se považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení (§ 23 odst. 6 zákona)

Český statistický úřad, Ministerstvo vnitra

45 dní před volbami tj. 9. dubna 2019 (úterý) dojde k losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím subjektům. Výsledek losování poté Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a předá Českému statistickému úřadu (§ 23 odst. 8 zákona a § 5 odst. 1 a 3 vyhlášky)

Delegování do volebních komisí

30 dní před konáním voleb tj. 24. dubna 2019 (středa) je poslední možnost pro delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (§ 18 odst. 3 zákona) jednotlivou politickou stranou, politickým hnutím a koalicí, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována

Zasedání okrskové volební komise

21 dní před konáním voleb tj. 3. května 2019 (pátek) bude probíhat první zasedání okrskové volební komise (§ 16 odst. 1 písm. d) zákona), kde by měla být provedena volba předsedy a místopředsedy okrskové volební komise. Těm se pak navyšuje finanční příspěvek od státu.

Možnost vyhrazení plochy pro výlep plakátů:

16 dní před konáním voleb tj. 8. května 2019 (středa) je možnost vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (§ 59 odst. 4 zákona), kterou zajišťuje starosta jednotlivé obce a města.

Vyhrazení vysílacího času v Českém rozhlase a České televizi:

16 dnů - 48 hodin

8. května 2019 (středa) -22. května 2019 do 14.00 hod. (středa) Vyhrazení a poskytnutí bezplatného vysílacího času kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů, který se rozdělí kandidujícím subjektům rovným dílem (§ 59 odst. 8 zákona)

Český rozhlas a Česká televize

Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů.

3 dny až do ukončení hlasování

21. května 2019 (úterý) - 25. května 2019 do 14.00 hod. (sobota)

Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů (§ 59 odst.7 zákona)

Možnost vzdání se kandidatury:

Do 22. května 2019 do 14.00 hod. (středa) je možné doručení písemného prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury (§ 24 odst. 1 zákona) a to buď prostřednictvím kandidáta, nebo volebního zmocněnce.

Dodání hlasovacích lístků:

24. května 2019 do 14.00 hod. (pátek) dojde k dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 26 odst. 4 zákona)

Volby:

Volební dny jsou v České republice 24. května 2019 (pátek) od 14.00 hod. do 22.00 hod a 25. května 2019 (sobota) od 8.00 hod. do 14.00 hod., kdy probíhá také zákaz volební agitace ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí (§ 59 odst. 9 zákona). Zároveň se jedná o konec volební kampaně (§ 59 odst. 3 zákona)

Děkujeme za váš případný hlas i jakoukoliv podporu!

NE-VOLIM.CZ