Zničí volby do EP?

17.05.2019

Sem patří váš nadpis

Sem vložte podnadpis

Kapitola 257 - 66 stran. VOLEBNÍ LIST pro volby do EP konané dne 24. a 25.5.2019.

Volit 39 kandidátů do EP, navržených DUCHEM CHUDÝMI, Ježíšem Kristem prokletými

politickými stranami, je VLASTIZRADA. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije

mezi námi, jako jediný NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ UČITEL, SOUDCE,

ZÁKONODÁRCE, MEDIÁLNÍ MISTR či LÉKAŘ vyžaduje, aby Česko se oddělilo od všech

národů EU tím, že mnoho úplně poslušných, to je živých služebníků Krista, při

volbách do EP, vhodí do urny tento list, pro zvolení Krista ZÁKONODÁRCEM všech

poslušných států světa. 39 kandidátů do EP, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, o

správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, je plemenem hadím,

protože křesťanské žvásty SLOV NEBES, jsou MRAVNĚ NÍZKÁ. Programy politických

stran pravice a levice jsou proto krutým zmijím jedem, jedovinou dračí tím, že

DÉMONI, premiér Babiš, a ministr průmyslu Havlíček, lžou o koncepci energetiky, viz

text na konci kapitoly. Drzí politici pravice a levice, a stejně tak jejich Bohové, Satani

kněží všech ekumenických čarodějnic, stále nemají o Kristu, který vše o sobě uvedl v

ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ani ponětí. Jsou

proto, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných sviní, v totálním rozporu s

energeticky, ekologicky a mravně správnou cestou Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE,

srozumitelně objasněnou všem živým, to je úplně poslušným služebníkům J. Krista.

Správnou cestou Krista je zničení děsivé temnoty protikladných křesťanských nauk

drzých Satanů kněží všech ekumenických čarodějnic, a tím zničení promyšlených

ekonomických vychytralostí DÉMONA premiéra Babiše a bankéře Rusnoka. Kdo

vhodí tento list do urny, před očima Krista ZÁKONODÁRCE bude požadovat zveřejnění

uváděného ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, u

poslušného OSLÁTKA, u ředitelky Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz v Brně.

Kristus se do Česka vrátí, Božím rozumem, až Ondryášová v ČRo zajistí, úplné zničení

křesťanského militarismu a imperialismu, v jedinou hodinu ukončení p omalého

Božího SOUDU všech neposlušných, totálně bezmocných drzých vládnoucích sviní.

Správnou cestou Krista ZÁKONODÁRCE všech států světa, je zastavení horečného

zbrojení a ukončení všech válek na světě, všech úplně poslušných státníků světa, na

kongresu v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Správnou cestou Krista je uznání naprosté

bezmoci proti Kristu, který má naprostou moc, nad každým, geneticky zvířecím

lidským mozkem. Kristus chce zkrátit ty dny pomalého Božího SOUDU v ČRo v Brně u

ředitelky Ondryášové proto, aby v Česku a ve světě nikdo nezahynul v PEKLE ropného

a ekonomického kolapsu, v PEKLE třetí světové války. Když při volbách do EP Krista

volit nikdo nebude, když za Boha bude Česku prepper Pištělák info@win-win.cz, jeho

program přežití kolapsu v ozbrojených vesnicích, kde mají jídlo, Kristus Česko zničí.

1

Kapitola 257 - 66 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ

KNIHU 37. Česká bible kapitola 257. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné

HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu,

SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a

upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Předmluva: Vážené OSLÁTKO ředitelko Ondryášová hana.ondryasova@rozhlas.cz, a

vážený CHRTE profesore Hirši, hirs.j@fce.vutbr.cz vedoucí VZDUCHOTECHNIKŮ ÚTZB

VUT v Brně, kteří na své pány, na své BOHY, na DÉMONY, na pokrytce, lháře a zločince,

premiéra Babiše a ministra průmyslu Havlíčka, stále nedovedete ani štěkat. Dle

dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, uvedených v ŽÁRU

OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s novým

DNEM, s novým úsvitem třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí,

máte povinnost se zase navrátit, k novému Ježíši Kristu, a to v PRAVÉ POLEDNE, při

úplňku MĚSÍCE, v sobotu 18.5.2019. Celý svět toužebně vyhlíží na zjevení se Vaší

slávy, která je v odsouhlasení návratu celého Česka k Ježíši Kristu, který odjakživa žije

mezi námi jako DUCH SVATÝ, ve vysílání v ČRo v Brně. Máte povinnost učinit Ježíše

Krista jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, SOUDCEM,

ZÁKONODÁRCEM, UČITELEM, MEDIÁLNÍM MISTREM, či LÉKAŘEM, všech pokorných,

úplně poslušných, a Kristu vděčných služebníků CELÉHO SVĚTA, kteří budou Krista

znát nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z

nesvobody křesťanského vzdorokrálovství, kde se o všem lže, protože se lže o Ježíši

Kristu, DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, máte povinnost Česko vyvést

do svobody, která je v mluvení pravdy o Ježíši Kristu, a tím k mluvení pravdy o správné

energetické koncepci Česka a světa, uvedené v Písmu. Neposlušnost dokonalé Boží

lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o správné koncepci energetiky,

ekologie a mravů, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je hříchem, který je ke smrti

Česka, v době PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, v době PEKLA třetí světové

křesťanské války. Neposlušní a vzpurní vládnoucí BOHOVÉ, DÉMONI, premiér Babiš a

ministr průmyslu Havlíček, svými politickými žvásty o energetické koncepci Česka a

světa pouze na elektřinu, kteŕá činí necelých deset procent, z celkem potřebné

energie, se rouhají Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Jejich neposlušnost, jim proto

nikdy odpuštěna nebude. Ani v tomto věku křesťanského vzdorokrálovství, ani v

příštím věku celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a

mravně neotřesitelného, nastoleného na kongresu všech úplně poslušných státníků, v

2

DOLINĚ O2 Arény v Praze. Všichni vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, kteří se,

pro svou neposlušnost vzbouřili proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE

VĚDY Písma, o správné energeticé koncepci Česka a světa, způsobili POTOPU, kterou

je odstoupení Božího rozumu, od všech neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní

Česka a celého světa. Vysušit tuto POTOPU je možné pouze mluvením pravdy např. o

tom, že místo supermarketů s potravinami je energeticky nezbytné celosvětově stavět

DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 poslušných lidí, např. ve tvaru PYRAMIDY,

jak je to dále uvedené. Neposlušní a vzpurní, to je bez rozumu Ježíše Krista mrtví

vládnoucí Bohové, mají hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI

Česka a světa, kterým je jejich neschopnost rozlišit rozum svého mozku, který je

pouze geneticky zvířecí, od NEOMYLNÉHO rozumu Ježíše Krista. Neposlušní a

vzpurní, to je bez rozumu Ježíše Krista mrtví vládnoucí Bohové, mají hřích, který je k

energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa tím, že se nyní spolehají pouze

na svůj mozek, geneticky zvířecí, kterým vedou Česko a svět, pro svou křesťanskou

zvířecí chamtivost, do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí

světové války. Vážené OSLÁTKO ředitelko Ondryášová hana.ondryasova@rozhlas.cz, a

vážený CHRTE profesore Hirši, hirs.j@fce.vutbr.cz vedoucí VZDUCHOTECHNIKŮ ÚTZB

VUT v Brně. Vaší povinnosti je vysušit uvedenou, celosvětovou POTOPU tím, že

mluvením uvedené pravdy budete neprodleně usilovat o vrácení NEOMYLNÉHO

rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, do svých, geneticky zvířecích mozků. O lásku

Božího rozumu má povinnost bojovat veškerý lid technický, např. VUT v Brně, ČVUT,

projektanti, a lži lid mediální, především redaktoři ČRo v Brně, u ředitelky

Ondryášové. Především v ČRo v Brně musí mít Kristus BÍLÉ NEVĚSTY, které svými

skutky, najdou společnou řeč s novým Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM

všech států světa. Jít dál po cestě křesťanských militaristů a imperialistů, po cestě

majetkové nerovnosti, po cestě horečného zbrojení a nesmyslných válek o ropu a

suroviny, je technický nesmysl. Technickým nesmyslem je nevěřit textům Písma o

tom, že CHUDÍ a BOHATÍ spolu žít v míru nemohou. Kristus dá Česku a světu

celosvětoví mír, až BRŇÁCI nastolí dokonalou majetkovou rovinu tím, že Ježíši Kristu

umožní mít v ČRo v Brně, SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH.

Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu.

Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

Obsah důležitých textů: 1.) Vážení politici pravice a levice. Na ÚSVITU třetího

křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v květnu

2019, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Vás, neposlušné, bez rozumu Krista mrtvé

politiky, nepotřebuje. Na vedoucích místech STÁTNÍ SPRÁVY potřebuje odborníky,

3

které máte nyní povinnost vybrat ve veřejných výběrových řízeních, z řad odborníků.

Chce spojit celý svět láskou svých zákonů o zrušení zbraní, válek, Baalů a DÉMONŮ.

Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10.

Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, jsou nyní bez

viny, protože nejsou Kristem určení k tomu, aby vykonali pomalý Boží SOUD

vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kterým slouží. Vykonat Boží SOUD mají povinnost dvě

osoby, OSLÁTKO ředitelka Ondryášová hana.ondryasova@rozhlas.cz, a předkladatel

PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, Stanislav Oplatek. Slovo těchto dvou osob je

pravé a věrné. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, drzým pozemským

OTCŮM Satanům kněžím, stejně tak Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, atd.

který svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, svůj Boží technický

rozum vrátí, až po vykonání Božího SOUDU OSLÁTKEM, ředitelkou Ondryášovou.

Jan1/1až5/34,38,43,6/28,8/17,42,10/34,12/43,14/10,15/15,25,16/2,8, Gal.1/7až6/7,

Mat.5/3,9,14,18až12/5až23/7,25/32,40, Sír.5/5,7/16,13/18,19/20,25,33/16,43/26,31,

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

atd. Vážení politici pravice a levice. V roce 2006 až 2008 jsem chtěl, aby se k mým

výkresům ZIMNÍHO BYTOVÉHO DOMU, a domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca

1500 lidí, uvedených dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vyjádřili

VZDUCHOTECHNICI, docent Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně, a profesor Drkal z ČVUT.

Profesor Drkal tehdy pravil, že sice plocha solárních panelů na jednu osobu, cca 18,2

m2 není mnoho, ale že odborníci, pomocí akumulačních nádrží na teplou a horkou

tlakovou vodu, dokáží zajistit, aby sídliště z těchto domů nepotřebovalo vůbec fosilní

paliva, ani na vytápění, ani na vaření. Protože profesor Hirš a profesor Drkal tehdy

řekli, že Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU sloužit nebudou, Kristus od nich odstoupil

svým rozumem, a tím celé Česko nechává padat, vlastním pádem jejich geneticky

zvířecích mozků, do křesťanského PEKLA, či do JÁMY, ropného a ekonomického

kolapsu, do PEKLA vrcholného Božího trestu, třetí světové války. Proto nyní prosím,

abyste DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, do ČRo v Brně, nezdržovali. Kaz.3/18,8/8,12/3,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19,

Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20,

atd. K mému návrhu DOMU PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, ještě

4

uvádím. Ježíš Kristus má křesťanství za nekonečnou křesťanskou POUŠŤ, za EGYPT. Má

hlava, geneticky zvířecí, přemýšlí o PYRAMIDÁCH na poušti. Pyramidy jsou v

křesťanství hrobkami králů, v mírovém Božím království, by mohly celosvětově být

jako DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Pyramida dělá malý stín. Je proto vhodná na

sídliště, kde kolem domů budou zahrady. V případě, že PYRAMIDA bude postavena

rohem směrem na jih, je výhodná pro umístění solárních panelů. Zděná budova

SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ by byla postavena pod ocelovým pláštěm pyramidy tak, aby

šikmé plochy, ve všech patrech domu, sloužily jako zimní, i letní zahrádky restaurace.

Myšlenky o celosvětovém míru, dostanou do hlav pouze úplně poslušní služebníci.

Křesťanským vědcům se hnusí myšlenky o energetické nezbytnosti majetkové roviny

bydlení v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH. Proto tvrdí, že pro bezdomovce a uprchlíky

budou hloubit tunely, a pro nepřizpůsobivé Baalům a DÉMONŮM, v nich budou

budovat byty. Ježíši Kriste, prosím, sraž tu křesťanskou bestii hluboko, jak to umí jen

BAROKO, které je Ježíšem Kristem. Křesťanská bestie nám sežrala století tím, že

přemnožila geneticky zvířecí hlupáky, a promrhala ropu. Křesťanskou bestii porodili

vědci Masarykovy univerzity, mletím protikladných dogmat o Kristu. Jiný to nebude,

děkuji ti osude, ropa již nebude, když pro demenci vědců VUT v Brně a ČVUT, budou

trvat nesmyslné války, které dělají dementní psychopati Trump a Putin, svými

sankcemi, či půjčkami. Kriste, sraž tu křesťanskou bestii hluboko tím, že umožníš

rozlišovat tvůj neomylný Boží rozum, od geneticky zvířecího rozumu křesťanských

vědců. Kristus je jediným Bohem světa tím, že je ŽENOU STATEČNOU. Pro

energetickou spásu Česka a světa, učinil jediné dobro tím, že nechal sepsat PAMĚTNÍ

KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Byli jsme raz milovaní, v době majetkové roviny POUŠTĚ

Boží komunistické spravedlnosti. Budeme raz spasení, až Kristus, z OSLÁTKA ředitelky

Ondryášové, svým Božím rozumem, učiní člověka odpovědného, za Česko a celý svět.

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

atd. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v PRAVÉ POLEDNE, v době novoluní od

neděle 5.5.2019, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 18.5.2019, již žádný drzý pozemský

OTEC, např. Satan Vaďura petr.vadura@volny.cz, tachov@umc.cz, nesmí nikoho

vzpurného učit poznávat křesťanského Krista UKŘIŽOVANÉHO, svými drzými

protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi. Lásku Božích příkazů, a zákonů

POLE VĚDY Písma, o vytvoření poslušné vlády, kde bývalý LÉVIJEC, BERAN, bývalý

komunista Babiš, bude pouze ministrem zahraničních věcí, je již možné burcovat,

protože je možné, v ČRo v Brně, u drzého, vzpurného OSLÁTKA, u ředitelky

Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz, zveřejnit pomalý POSLEDNÍ BOŽÍ SOUD

vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, čtením BOŽÍ SLÁVY, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA

VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Viz str.7až11. 2.) Ježíš Kristus

vyháněl DÉMONY, to je ekonomy, pomocí BELZEBUBA papeže. Nejdříve vyháněl

5

DÉMONY, to je ekonomy, pomocí BELZEBUBA papeže, pomocí dvou osob, jejichž

svědectví bylo pravé. Těmito osobami byl Jan Viklef a Jan Hus. Následně vyháněl

BELZEBUBA papeže, pomocí dvou osob, jejichž svědectví bylo pravé, pomocí dvou

PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Nyní se již uzdravil, SOUDEM vládnoucích DÉMONŮ

Česka, NETVORŮ, či sviní, premiéra Babiše a ministra průmyslu Havlíčka. Proto

DÉMONY premiéra Babiše a ministra průmyslu Havlíčka, kteří trestným způsobem

prokazatelně lžou o koncepci energetiky Česka a světa, vyhání od jejich dobře

placených koryt, DUCHEM BOŽÍM Ježíše Krista, který odjakživa žije mezi námi.

Preppeři, jako je DÉMON Petr Pištělák info@win-win.cz, kazí v Česku a ve světě dobré

mravy opakovaně, již dlouho. Heslo NETVORA, SKAUTA Petra Pištěláka, BUĎ

PŘIPRAVEN, je totálně zcestné, protože v křesťanském SLOVĚ NEBES MRAVNĚ

NÍZKÉM, neslouží Ježíši Kristu, ale pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU tím, že slouží

vládnoucím DÉMOMŮM, premiéru Babišovi a ministru průmyslu Havlíčkovi.

Dementní psychopat Petr Pištělák, sice slouží vládnoucím DÉMONŮM, ale nevěří

jejich ekonomické a energetické koncepci. Viz str.11až15. 3.) Kristus, DUCH SVATÝ,

odjakživa žije mezi námi. Má nad každým geneticky zvířecím lidským mozkem,

naprostou převahu. Každý lidský mozek programuje, svým Božím rozumem tak, jak

sám chce, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu. Proto lidé v jím

vyvoleném Česku dělají to, co se Ježíši Kristu líbí. V Česku musí být rozhodnuto o

tom, že je nutné se zachránit, před středověkým křesťanským militaristickým

myšlením vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, NETVORŮ, prezidentů Putina, Trumpa a

Zemana, ničících PEKLEM VÁLEK PLANETU ZEMI tak, až se v základech hroutí. Velká

katedrála ve Francii, zazářila při požáru rudě, což je začátek úpadku lidské rasy, je

proroctví Nostradama. V Česku všichni vědí, že se to stalo tím, že vzešel plný počet

pohanů. Viz str.15 až18. 4.) Např. neposlušný, bez rozumu Krista mrtvý kandidát do EP,

politik z TELAT, BÝKŮ, či VOLŮ KDU-ČSL Jaroslav Suchý z Žebětína suchy@zebetin.cz,

kdubrno@gmail.com, je SUCHÝM STROMEM neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY.

Kristus ZÁKONODÁRCE tleskne rukama a uspokojí na Česku své rozhořčení, když

NETVOR Jaroslav Suchý, a spolu s ním drzí politici pravice a levice, dobrovolně, ještě

před volbami do EP, nezmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Viz str.18až21. 5.)

OSLI rektoři VUT v Brně Štěpánek stepanek@ro.vutbr.cz, a ČVUT Petráček

Vojtech.Petracek@cvut.cz, s pomocí svých Bohů, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ,

premiéra Babiše a ministra průmyslu Havlíčka, nesmyslnou výrobou výrobků lidských

rukou, především PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ a LETADEL, dělají veškeré zlo na

zemi tím, že se odmítají pokořit před novým Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM.

Bývalý rektor ČVUT Konvalinka, petr.konvalinka@tacr.cz, t ak horlivě slouží svému

6

údu a tím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, premiéru Babišovi a ministru průmyslu

Havlíčkovi, místo Ježíši Kristu, že se stal předsedou Technologické agentury ČR. Viz

str.21až25. 6.) Kristus totiž trestá Brno tisíckrát méně než např. válečné uprchlíky z

Afriky proto, K.M.1/4až12/10,17.22,17až19/6, atd., aby redaktoři ČRo v Brně mohli

postavit SOUDNÉ STOLCE se všemi vládnoucími Baaly a DÉMONY, celého světa, kteří

ničí celou zemi, pomocí svých Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ,

ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL a LODÍ, až se v základech hroutí. Viz str.25až28. 7.)

Kristus chce v genetické zvířecí hlavě VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše, sázet vše

energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Proto ředitelka ČRo v Brně

Ondryášová, má povinnost, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka nezdržovat.

Boží přikázání pro ředitelku Ondryášovou jsou nyní lehká. Stačí vše uvedené vysílat.

Viz str.28až31. 8.) Jak jinak by Kristus mohl učinit pomalý POSLEDNÍ SOUD, nezbytný k

úplnému zničení křesťanství, úplnému zničení vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ,

STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, než odstoupením svého Božího rozumu od všech, kdo

nesmyslně ničí planetu zemi, až se v základech hroutí, nesmyslným spalováním

fosilních paliv. Poslušná, to je živá ředitelka ČRo v Brně Ondryášová, spolu s

redaktory ČRo má povinnost, ekumenické církve, ČARODĚJNICE, nenechat naživu

ani jednu hodinu. Viz str.31až35. 9.) V ČRo v Brně musí být rozhodnuto, že veškeré

nádobí a veškeré elektrospotřebiče pro kuchyně, patří Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI

proto, aby dle svých zákonů POLE VĚDY Písma, mohl zřídit elektronicky celosvětově

plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolované dokonalé

NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Kristus neustoupí a nebude Česka želet, když ČRo v Brně

odmítne Krista poslouchat. Kdo bude mít za vládnoucí Bohy zločince a lháře,

Uhdeho, Bohem prokletého AUTOPTÁKA, vůdce PTACTVA ODS Petra Fialy,

Šabatovou, atd., jde brzy k záhubě. Politici pravice a levice EU se chlubí, že EU s výší

14 % obnovitelné elektřiny jsou na pátém místě na světě, daleko před Čínou, a USA.

Pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, vládnoucí NETVOŘI zapomínají dodat, že

elektřina tvoří méně než deset procent z celkem potřebné energie. Úplně pomatené

hlupáky, sloužící vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu,

SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, má tedy energeticky spasit a zachránit

pouze cca 1,4 % obnovitelné elektřiny. Cca 1,4 procent obnovitelné elektřiny, dle

úplně pomateného Baala, ministra průmyslu Havlíčka, má nahradit cca 60 % energie z

ropy, což je totální technický nesmysl. Viz GRAF stávajícího stavu celkem potřebné

energie pro Česko, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Viz str.35až38. 10.)

Správnou energetickou koncepcí je totální omezení provozu a výroby stávajících Bohů

lidí, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, atd.

Dělení majetku na soukromé majetky, a na majetky státní, již není možné. Kristus

vyžaduje, aby především DÉMON, ministr průmyslu Havlíček uznal, že musí být za své

7

lži o koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % z

celkem potřebné energie, vyšetřován, a následně neprodleně poslán nikoli do vězení,

ale pouze na smetiště, do říše ticha. Viz str.38až41. 11.) VZDUCHOTECHNICI profesora

Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz a poslušní, to je živí stávkující středoškoláci z Brna

media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Máte povinnost být dospělí a

odpovědní tím, že v pátek 3.5.2019, nebo jindy, již nebudete protestovat v ulicích. V

pátek máte povinnost změnit svět, spolu s Grétou Thunbergovou ze Švédka, na

kongresu úplně poslušných STŘEDOŠKOLÁKŮ, svolaném do KONGRESOVÉHO

CENTRA v Praze straub@praguecc.cz. Viz str.41až44. 12.) Máte povinnost na kongres

pozvat Grétu ze Švédka proto, aby viděla, jak vypadá SOUDNÝ STOLEC s vládou

NETVORA premiéra Babiše. Viz str.44až47. 13.) Kristus chce bdít, budovat a sázet vše

energeticky, ekologicky a mravně nové, především do geneticky zvířecích mozků

technického lidu SYNŮ VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše. Hnůj sviní vědců OTCŮ

ZAKLADATELŮ RELIGIONISTŮ Masarykovy univerzity, již nesmí nikoho učit poznávat

Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Viz str.47až50.

14.) Sekretářka nového rektora Masarykovy univerzity pravila, že nový rektor Bareš,

ve své geneticky zvířecí přirozenosti vědce NEUROLOGA, jako neposlušný, to je jako

mrtvý, je dostatečně křesťansky moudrý. Proto v žádném případě, spolu se mnou

nebude studovat NEUROLOGII z ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES

MRAVNĚ VYSOKÝCH. OHEŇ SLOV NOVÝCH NEBES je však řešením pro celý svět. Viz

str.50až53. 15.) Kristus slíbil, že energetickou spásu Česka a světa učiní spěšně nyní

tím, že někomu úplně poslušnému, svůj Boží rozum, snad již vrátí, ze svého

milosrdenství. Při odstoupení Božího rozumu, každý lidský mozek, geneticky zvířecí,

zemdlel. Na Kristem prokletou lži vládu premiéra Babiše opakovaně podávám trestní

oznámení orgánům činných v trestní řízení, kvůli naprosto nesmyslné energetické

koncepci ministra průmyslu pouze na elektřinu, kterým nyní je Karel Havlíček

karel.havlicek@sindat.cz. Viz str.53až 55. 16.) Kristus odedávna připravoval odtranit

SMRT ropného a ekonomického kolapsu, SMRT třetí světové války, výstavbou domů

ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí.

Iz.1/1až22/11až66/24. Středoškoláci. Hnůj drzých sviní NEVĚSTEK Masarykovy

univerzity, rektory Schmidta, Zlatušky, Fialy Beka Bareše a z KU, Hampla a Zímy, kteří

se stále drze křtí svěcenou křesťanskou osolenou špínou, již proklínat nemusíte. Pro

odstoupení Božího rozumu od všech neposlušných, jsou viditelně mrtví. Kristus

potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl

jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a

sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca

1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd.,

informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz.

8

Stávající lékaři, Baalové, jsou horší než hitlerovec Mengele. Staré nemocné lidi mají za

pokusné králíky, drze je operují, řežou jim střeva, žaludky, nohy, dělají z nich ležáky,

a nestydí se, neznají zahanbení. Brání se Božímu rozkazu o setření slz z očí i starým

lidem robotickou eutanázií, kvůli své SKÁLE, PRACHŮM, svým dobře placeným

korytům. Viz str.55až57. 17.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a

úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně,

vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které

Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení

docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60

% celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie.

Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro

1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez

válek. Zach.13/8. Viz str.57až61. 18.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k

SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu

neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 18. května 2019, bude Bohem vymazán z

KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro

odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých,

neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím

království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je

znamením změny. Soudruzi BERANI z KSČ tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat,

protože ropa dojde. Prepper Petr Pišťalek věří, že supermarkety končí. Viz str.61až64.

1.) Pro odstoupení Božího rozumu, neposlušní a vzpurní lidé, křesťané, nejsou schopní

pokořit pýchu svého geneticky zvířecího rozumu. Nejsou schopní uvěřit textům Písma

o Boží moci nad lidmi. Nechtějí uznat, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího

křesťanského tisíciletí, každý člověk na světě, kvůli své energetické, ekologické a

mravní spáse, má povinnost, úplným zničením děsivé temnoty křesťanských žvástů,

STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, podřídit se Ježíši Kristu, jeho dokonalé Boží lásce, Božích

příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení mírového, celosvětového Božího

království, na kongresu poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze.

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,

atd. Ježíš Kristus má veškerou moc nad každým, geneticky zvířecím mozkem. Jednak

9

odstupuje a vstupuje svým Božím rozumem, do geneticky zvířecího lidského mozku,

jednak programuje každý lidský mozek tak, jak sám chce. Proto platí texty Písma, že

lidé, svým geneticky zvířecím mozkem, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, neví co

bude zítra. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, abychom

uvažovali a mluvili takto. Každý člověk je jako pára nad hrncem, která se na okamžik

ukáže, a potom zmizí. Bude-li Kristus chtít, uděláme to, či ono. Politici pravice a

levice, a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. Satan Vaďura

rada@umc.cz, diakonie@umc.cz, profprochazka@gmail.com, iprochazkova@umc.cz,

se však chvástají, že všechno vyřeší, svými geneticky zvířecími mozky, při zachování

krutého zmijího jedu, děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů, a krutého

zmijího jedu, promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a

DÉMONŮ. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako jediný ZÁKONODÁRCE

a SOUDCE, může nás, jím vyvolené Česko ZACHRÁNIT, vstoupením svého Božího

rozumu, nebo úplně ZAHUBIT, odstoupením svého Božího rozumu, v PEKLE

vrcholného Božího trestu, kterým je třetí světová válka. Vrcholnému Božímu trestu,

kterým je světový ekonomický a ropný kolaps, nikdo vzpurný a neposlušný, nikdo

křesťansky mrtvý, neunikne. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet,

když OSLÁTKO, ředitelka Ondryášová hana.ondryasova@rozhlas.cz, Krista znovu zradí

pro svoji SKÁLU, PRACHY, a dobře placené koryto. Na ÚSVITU třetího křesťanského

dne, v PRAVÉ POLEDNE, v době novoluní od neděle 5.5.2019, do úplňku MĚSÍCE, do

soboty 18.5.2019, již žádný drzý pozemský OTEC, např. Satan Vaďura petr.vadura@

volny.cz, institut.umc.cz@gmail.com, klubicko.ms@gmail.com, zuzana.kalenska@razdva.

cz, tachov@umc.cz, nesmí nikoho vzpurného učit poznávat křesťanského Krista

UKŘIŽOVANÉHO, drzými protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi.

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/12,14,5/20, Mat.5/3až18,23/7,25/32,40,

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39

/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21,

2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,

2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11,

Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

10

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

atd. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, každý

pokorný a úplně poslušný, to je živý člověk, který nechce padat do křesťanského

militaristického PEKLA, kde neposlušní váleční zločinci, např. prezidenti Putin,

Trump a Zeman, místo Ježíši Kristu, slouží svým Bohům, to je výrobkům lidských

rukou PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, atd., má povinnost

věřit textům Písma, uvedeným např. v Přísloví1/1až30/31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11,

2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd.

Počátek moudrosti je bázeň před Ježíšem Kristem. Opakovaně uváděnou Boží

moudrostí pohrdají jenom takoví pošetilci, jakým je zlý drzý ANTIKRIST, svině Vaďura

petr.vadura@volny.cz, vládnoucí DÉMONI premiér Babiš a ministr průmyslu Havlíček,

či drzí středoškoláci info@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, media@

fridaysforfuture.cz, spolu@proplanetu.cz, atd. Uvedení DUCHEM CHUDÍ zločinci, mají

za Boha STÁTNÍ MĚŠEC, SKÁLU vládnoucích ekonomů, drzých Baalů a DÉMONŮ,

kterou je ministryně financí Schillerová alena.schillerova@mfcr.cz, a banka bankéře

Rusnoka podatelna@cnb.cz. Jedině možná cesta k záchraně planety země je úplné

zničení uvedené SKÁLY křesťanské svině ministryně financí Schillerové a SKÁLY všech

neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je PRACHŮ, ZBRANÍ,

AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, atd. Cesta energetické, ekologické a mravní spásy je v

podřízení se Kristu ZÁKONODÁRCI. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Př.1/1až14až7/26,8/13,17,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

atd. Kdo nyní doufá ve své bohatství padne v případě, že Ježíš Kristus dovolí tyto texty

zveřejnit OSLÁTKEM ředitelkou Ondryášovou hana.ondryasova@rozhlas.cz. Př.11/28,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. K čemu jsou peníze v

rukách vládnoucích hlupáků, od kterých Ježíš Kristus odstoupil svým Božím

rozumem. Moudrost se koupit nedá, protože je to Boží milostivý dar. Boží rozum je

milostivý dar. Kristus nevstoupí, svým Božím rozumem, do geneticky zvířecích mozků

vládnoucí elity, která hřeší hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA,

kterým je křesťanství. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Př.17/16,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30,

atd. Ucho, které slyší, a oko které vidí uvedenou MOUDROST, o nezbytnosti úplného

zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, stořil Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA

VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nařizuje text číst zlému OSLÁTKU, ředitelce Ondryášové.

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,

11

Př.20/12, atd. Jako se pes, drzý ANTIKRIST, svině Vaďura petr.vadura@volny.cz, a

vládnoucí DÉMONI premiér Babiš a ministr průmyslu Havlíček, či drzí středoškoláci

info@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, media@fridaysforfuture.cz, spolu

@proplanetu.cz, atd., vrací ke svým zvratkům, svých slov o energetické, ekologické a

mravní spáse, tak se každý hlupák vrací ke svým politickým a náboženským žvástům

tím, že opakují pošetilosti vzešlé z jejich mozků, geneticky zvířecích. Kristus je nepase.

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Př.26/11, atd. Nový Ježíš Kristus chce v Česku ŽENU STATEČNOU, která je stejná jako

Ježíš Kristus VÍTĚZNÝ, vyvýšený SOUDEM zlých Baalů a DÉMONŮ. Úplně POSLUŠNOU

ŽENOU STATEČNOU je nová vláda Česka, vytvořená nově, bez drzých politiků pravice a

levice, z řad příslušných odborníků, ve veřených výběrových řízeních. Tato vláda

SVATÝCH Krista NEJVYŠŠÍHO, je uvedena také na konci této kapitoly. Př.31/10až31,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

atd. Stará, neposlušná, to je mrtvá vláda DÉMONA premiéra Babiše, má nyní

maličkou sestru, pokornou a úplně poslušnou, NOVOU VLÁDU Česka, stejnou jakou

je ŽENA STATEČNÁ, jakou je KRÁLOVNA MÍRU, stejnou jako nový Ježíš Kristus, DUCH

SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, stejnou jako je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA

VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Úplně poslušná vláda Česka, vytvořená ve veřejných

výběrových řízeních, z řad odborníků, je HOLUBICE Ježíše Krista, bezúhonná. Bude

strašná jako vojsko pod praporci, protože bude mluvit pravdu o koncepci energetiky,

a tím o vládě Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi národy celého světa.

Lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vytvoření této vlády, kde bývalý

LÉVIJEC, BERAN, bývalý komunista Babiš, bude pouze ministrem zahraničních věcí, je

již možné burcovat, protože je možné, v ČRo v Brně, u drzého, vzpurného OSLÁTKA, u

ředitelky Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz, zveřejnit POSLEDNÍ BOŽÍ SOUD

vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, čtením BOŽÍ SLÁVY, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA

VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanská vinice již patří pouze

Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi. Kristus vede Česko

tak, jak to uvedl ve veškerém Písma od Krista, v BHAGAVADGÍTĚ, v TÓŘE, v BIBLI, v

KORÁNU, atd. Uvedené texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují.

Kristus chce v Česku každému chudákovi setřít každou slzu z očí, na kongresu všech

úplně poslušných státníků celého světa. Stačí se nebát zničení vzpurných vládnoucích

sviní, DUCHEM CHUDÝCH, drzých Baalů a DÉMONŮ, náboženských a politických.

1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

12

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39

/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21,

P.P.6/8,8/4,12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd.

2.) Z milosrdenství Božího rozumu, je v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů,

dostatečně srozumitelně objasněná Boží vůle. Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který

žije mezi námi, se bude líbit, když příští týden, od pondělí 13.5.2019, do neděle

19.5.2019, bude TÝDNEM SVATÝM. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech drzých

ekumenických ČARODĚJNIC, jako např. pes, drzý ANTIKRIST, zločinec, svině Vaďura

petr.vadura@volny.cz, mají povinnost, jako úplně poslušní, neprodleně, v ČRo, již ve

středu 15.5.2019, svoje křesťanské chrámové zpěvy proměnit v kvílení, až na věky

věků. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,

16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Ježíš Kristus, který má ve své moci každého

lidského DUCHA, geneticky zvířecího, způsobil, že mně v noci, z ničeho nic, začala

silně bolet levá ruka. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Způsobil mě bolest

zřejmě proto, abych mohl znovu napsat, že je Bohem trestajícím, a že nikoho

křesťansky neposlušného, kdo slouží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu,

nenechá bez trestu. 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,

11, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3,

atd. Způsobil mně bolest proto, abych se podíval na texty Písma o ruce, která má být

v sobotu zase zdravá, jako ta druhá tím, že se v Česku stane všechno, co se dle Písma

má stát o komunistických OVCÍCH, či BERANECH, vedených dnes drzým BERANEM,

NETVOREM Filipem z KSČM filip@psp.cz, Mat.5/3,9,14,18až12/5,12,23/7,25/32,40,

Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, atd. Kristus zde uvádí, že člověk úplně poslušný, to

je živý, je mnohem cenější, než drzé, komunistické, neposlušné, to je mrtvé OVCE, či

BERANI z KSČM. Kristus vyžaduje, aby především úplně poslušné OSLÁTKO, živá

ředitelka ČRo v Brně Ondryášová, hana.ondryasova@rozhlas.cz, jejíž povolání je

neodvolatelné, činila dobře sobě a Česku tím, že SOBOTU, v době úplňku MĚSÍCE

18.5.2019, vyhlásí za SOBOTU BÍLOU. Ředitelka Ondryášová, má povinnost, na BÍLOU

SOBOTU, 18.5.2019, Ježíše Krista, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ,

ve vysílání v ČRo v Brně, učinit jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM,

VŠEMOHOUCÍM, SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, UČITELEM, MEDIÁLNÍM MISTREM,

či LÉKAŘEM, všech pokorných, úplně poslušných, a Kristu vděčných služebníků

13

CELÉHO SVĚTA, kteří budou Krista znát nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH

NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Osvobození se od vlády neposlušných a

vzpurných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v Česku od neposlušného, to

je od mrtvého DÉMONA premiéra Babiše, a od jeho pravé ruky, od DÉMONA ministra

průmyslu Havlíčka, je nezbytné, kvůli nastolení celosvětového, mírového Božího

království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový Ježíš Kristus,

jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dovolí novému ministrovi zahraničí Babišovi,

svolat kongres všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 ARÉNY

v Praze okamžitě, jakmile ůplně poslušné OSLÁTKO, ředitelka ČRo v Brně

Ondryášová, veřejně ukončí pomalý POSLEDNÍHO Boží SOUD vládnoucích Baalů a

DÉMONU, a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. svině Vaďury.

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu uvádí, že úplně poslušné

OSLÁTKO, živá ředitelka ČRo v Brně Ondryášová, má povinnost, zveřejněním PAMĚTNÍ

KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v sobotu, při úplňku MĚSÍCE 18.5.2019, vytáhnout Česko,

a tím celý svět, z energetického, ekologického a mravního hrobu. Ježíš Kristus, DUCH

SVATÝ, dovoluje zveřejnit energeticky, ekologicky a mravně správnou Boží cestu, do

celosvětového, mírového Božího království. Každé lidské království, vnitřně rozdělené

protikladnými žvásty, zpustlo. Ježíš Kristus vyháněl DÉMONY, to je ekonomy, pomocí

BELZEBUBA papeže. Nejdříve vyháněl DÉMONY, to je ekonomy, pomocí BELZEBUBA

papeže, pomocí dvou osob, jejichž svědectví bylo pravé. Těmito osobami byl Jan

Viklef a Jan Hus. Následně vyháněl BELZEBUBA papeže, pomocí dvou osob, jejichž

svědectví bylo pravé, pomocí dvou PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Nyní se již uzdravil,

SOUDEM vládnoucích DÉMONŮ Česka, NETVORŮ, či sviní, premiéra Babiše a

ministra průmyslu Havlíčka. Proto DÉMONY premiéra Babiše a ministra průmyslu

Havlíčka, kteří trestným způsobem prokazatelně lžou o koncepci energetiky Česka a

světa, vyhání od jejich dobře placených koryt, DUCHEM BOŽÍM Ježíše Krista, který

odjakživa žije mezi námi. Křesťanské, či ateistické svině Kristem vyvoleného Česka,

Ježíš Kristus stále považuje za PLEMENO ZMIJÍ tím, že žvásty vládnoucích politických

a náboženských Bohů, např. DÉMONA premiéra Babiše, či DÉMONA ministra

průmyslu Havlíčka, či jejich náboženského Boha, drzého NETVORA Satana Vaďury z

14

twr@twr.cz, považuje ze KRUTÝ ZMIJÍ JED, za JEDOVINU DRAČÍ. Z každého planého

slova, tato politická a náboženská HOVADA, budou skládat účty, v DEN SOUDU v ČRo v

Brně, u OSLÁTKA ředitelky Ondryášové. Rouhají se Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU.

Proto jim NIKDY odpuštěno nebude. Hříchy, které jsou k energetické, ekologické a

mravní SMRTI Česka a světa, odpouští nyní Ježíš Kristus, pouze úplně poslušným

služebníkům Krista, vrácením svého Božího rozumu, když v ČRo v Brně, začnou

neprodleně mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH.

Mat.5/3,9,14,18,12/25,31,36,23/7,25/32,40, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11AŽ14/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33.

S OSLÁTKEM, s neposlušnou, to je mrtvou ředitelkou ČRo v Brně Ondryášová,

hana.ondryasova@rozhlas.cz, a s jejími redaktory, si Kristus, DUCH SVATÝ, který žije

mezi námi, stále neví rady. Gal.1/7až3/20až4/19až6/7, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8,

Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Kristus vyžaduje,

aby OSLÁTKO, ředitelka Ondryášová, NEPRODLENĚ proměnila v kvílení chrámové

zpěvy křesťanských pomatenců, např. neposlušného Satana Vaďury z twr@twr.cz,.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39

/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

atd. Klíč BRÁNY do celosvětového, mírového, Božího království, má v rukách

OSLÁTKO, ředitelka Ondryášová. Ježíš Kristus se neposlušným lidem změnil v

nepřítele, protože v ČRo v Brně se lže o Ježíši Kristus ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a tím

se lže o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a světa. Tou je

celosvětové, neprodlené odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky

nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby. Podrobit se uvedené vůli Boží, nikdo

křesťansky nemocný, nechce. Všichni křesťansky nemocní, mají za Bohy DÉMONY.

Tragedií je, že např. ve středu, 8.5.2019, neposlušní redaktoři ČRo kazili dobré mravy

Česka a světa tím, že si do vysílání pozvali místo NOVÉHO Ježíše Krista, který je nyní

ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, svého drzého

křesťanského Boha, SKAUTA, JUNÁKA, PREPPERA Petra Pištěláka, info@win-win.cz,

info@profitbooster.cz, info@ceskezlaterezervy.cz, a mleli s ním jeho geneticky zvířecí

DÉMONSKÉ žvásty, jeho mdlého, geneticky zvířecího mozku. Středa, 8.5.2019, měla

být středou VÍTĚZNOU tím, že v ČRo v Brně, měli redaktoři povinnost proměnit

15

křesťanské, DÉMONSKÉ žvásty, DÉMONA SKAUTA, JUNÁKA, PREPPERA Petra

Pištěláka, v kvílení, ve strachu z Ježíše Krista, jaký ještě nikdy nebyl, což se zase

NESTALO. Preppeři, jako je DÉMON Petr Pištělák, kazí v Česku a ve světě, dobré mravy

opakovaně, již dlouho. Heslo NETVORA, SKAUTA Petra Pištěláka, BUĎ PŘIPRAVEN, je

totálně zcestné, protože v křesťanském SLOVĚ NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, neslouží

Ježíši Kristu, ale pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU tím, že slouží zlým vládnoucím

DÉMOMŮM premiéru Babišovi a ministru průmyslu Havlíčkovi. Dementní psychopat

Petr Pištělák, sice slouží vládnoucím DÉMONŮM, ale nevěří jejich ekonomické a

energetické koncepci. Všichni PREPPEŘI věří, a v ČRo to opakovaně uvádějí, že ropný

a ekonomický kolaps určitě přijde, že ho zastavit nelze. Proto, jejich geneticky zvířecí

mozky mají plán, jak ropný a ekonomický kolaps přežít. PREPPEŘI opakovaně uvádějí,

že první dny kolapsu přežijí doma tím, že svoje domovy uhájí se zbraní v ruce.

Následně, dle jejich geneticky zvířecích mozků, ozbrojené skupiny PREPPERŮ obsadí

vesnice, kde donutí zemědělce jim sloužit stejně, jak to bylo za třicetileté války.

Ozbrojení PREPPEŘI budou dělat znovu PÁNY, místo PÁNA PÁNŮ a KRÁLE KRÁLŮ

Ježíše Krista tím, že pomocí svých Bohů, ZBRANÍ, budou bojovat s těmi ozbrojenci,

kteří budou chtít ve vesnici se zmocnit jejich vládnoucích KORYT. PREPPEŘI, jako je

vzdělaný dementní psychopat Petr Pištělák, stále nevěří textům Písma o tom, že je

Ježíš Kristus nyní zabije, když jako neposlušní a vzpurní, se znovu prohlásí za Bohy.

Trestající Ježíš Kristus buď zničí Česko jako za středověku, další třicetiletou válkou,

kde vyhubí dvě třetiny křesťansky přemnožených pomatenců, nebo Česko zničí

úplně, jadernou bombou. Kristus vyžaduje, aby všichni úplně poslušní se Krista báli

strachem jaký ještě nikdy nebyl, a poslali Petra Pištěláka, do ticha, na smetiště dějin.

Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu.

Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

3.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, odjakživa žije mezi námi. Má nad každým geneticky

zvířecím lidským mozkem, naprostou převahu. Každý lidský mozek programuje, svým

Božím rozumem tak, jak sám chce, odstupováním a vstupováním svého Božího

rozumu. Proto lidé v jím vyvoleném Česku dělají to, co se Ježíši Kristu líbí. Ježíš Kristus

si v Písmu předsevzal, že pomocí Písma, a proroka NOSTRADAMA Česku oznámí, že

v roce 2018 a 2019, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, od roku 2000, máme třetí

SVĚTOVOU VÁLKU, vedenou křesťanskými válečnými mocnostmi USA, Ruska, Česka,

atd., proti zemím oplývajícími ropou a surovinami. Viz další text. Kristus vyžaduje,

aby především Brno bylo Boží tím, že vše uváděné v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA

VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto

textů, o novém Ježíši Kristu, o Česku, a o vůli Boží, bylo neprodleně zveřejněné v ČRo v

16

Brně, jako NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Ježíšem Kristem, oslátkem, ředitelkou

Ondryášovou, hana.ondryasova@rozhlas.cz. Zajištění DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše

Krista ZLODĚJE do Česka a světa, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ

VYSOKÝCH, v ČRo v Brně, je opatření energeticky nezbytné. Kristus vyžaduje, aby

redaktoři ČRo v Brně neprodleně zajistili, aby jediného Boha všech států světa všichni

znali, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Drzí pozemští

OTCOVÉ Satani kněží, již nikoho nesmí učit poznávat Ježíše Krista, pomocí děsivé

temnoty SLOV křesťanských NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Nový Kristus je LÉKAŘEM,

ZÁKONODÁRCEM, který vyléčí svým rozumem pouze ty, kdo před ním pokleknou.

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19,

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39

/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Filip.1/10,2/13,3/9,15,4/8,

Zjev.1/1až22/21, 1.Tes.4/7,16,5/2, Kol.3/5, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Jud.12,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

Z milosrdenství Božího rozumu, je v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, dostatečně

srozumitelně objasněná Boží vůle. Bohem v Písmu vyvolené úplně poslušné Česko

má povinnost, donutit neposlušné OSLÁTKO, ředitelku ČRo v Brně Ondryášovou,

hana.ondryasova@rozhlas.cz, jejíž povolání je neodvolatelné, změnit neposlušné, to

je mrtvé křesťany, křtěné svěcenou křesťanskou osolenou špínou, k energetické,

ekologické a mravní SMRTI, na křesťany úplně poslušné, to je živé, křtěné k

věčnému životu, v celosvětovém mírovém Božím království, ŽÁREM OHNĚ SLOV

PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Ježíš Kristus, DUCH

SVATÝ, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se nad úplně

poslušnými služebníky Česka smiluje, svým Božím rozumem, když ředitelka ČRo v Brně

Ondryášovou, bude donucená nechat číst tyto texty v ČRo. 2.Petr.2/21,3/4,8,16,

1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,

atd. Všichni úplně poslušní služebníci nového Krista, již musí věřit textům Písma, o

17

energetické, ekologické a mravní nezbytnosti, neprodleného a úplného zničení

KŘESŤANSTVÍ, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO. Všem poslušným již musí být jasné

texty APOKALYPSY správného výkladu Písma o tom, že pokorní a úplně poslušní

služebníci Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, prožijí brzy vzkříšení z mrtvých, to

je vzkříšení ze vzedmutého moře neposlušných vládnoucích sviní, které v Česku

nastane během vysílání těchto textů v ČRo v Brně, během jediné hodiny ukončení

pomalého POSLEDNÍHO SOUDU neposlušných vládnoucích NETVORŮ, Baalů a

DÉMONŮ, především vládnoucích zločinců, lhářů a pokrytců, premiéra Babiše a

ministra průmyslu Havlíčka. Texty Písma o tom, že moře neposlušných, to je mrtvých

vládnoucích Baalů a DÉMONŮ vyschne, bude realizováno tím, že mnozí neposlušní a

vzpurní Baalové a DÉMONI, odejdou dobrovolně a neprodleně do říše ticha, to je na

smetiště dějin, pro strach z trestajícího Ježíš Krista, jaký ještě nikdy nebyl. Uvedené

texty pravdy Písma, Kristem vyvolené Česko energeticky zachrání, když ředitelka ČRo v

Brně Ondryášová, poslechne Ježiše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, a tyto texty

nechá neprodleně zveřejnit. Když v Česku bude rozhodnuto o tom, že je nutné se

zachránit před středověkým křesťanským militaristickým myšlením vládnoucích

Baalů a DÉMONŮ, NETVORŮ, prezidentů Putina, Trumpa a Zemana, NIČÍCÍCH

PEKLEM VÁLEK PLANETU ZEMI tak, až se v základech hroutí. Po ukončením

pomalého POSLEDNÍHO Božího SOUDU v ČRo v Brně, ředitelkou Ondryášovou,

mnoho úplně poslušných služebníku NEOMYLNÉHO Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a

SOUDCE, v Brně a v Česku, dosáhne nekonečného POKOJE a celosvětového MÍRU,

budoucího mírového věku, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a

mravně neotřesitelného. Vzkříšení z neposlušných, to je z mrtvých militaristických

křesťanských sviní nastane, až v ČRo v Brně zazní, dle vůle Boží, že křesťanství v

Česku je definitivně ukončené, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Ježíš Kristus je již jediným

NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států světa. Je již zbytečné se

ženit, či vdávat v kostelích, postavených lidskýma rukama, kde Ježíš Kristus nebydlí

kvůli ZLU křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU. V budoucím věku celosvětového,

mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, se již

lidé ženit a vdávat před knězem nemusí z toho důvodu, že všichni budou rovní

ANDĚLŮM, či BOŽÍM SYNŮM. ANBĚLY, či BOŽÍ SYNY z Česka, toužebně vyhlíží

všechno tvorstvo. ANBĚLY, či BOŽÍ SYNY z Česka, již žadný drzý pozemský OTEC Satan

kněz, např. svině, drzý pozemský OTEC Satan Petr Vaďura petr.vadura@volny.cz,

nemusí z Písma učit, jak se chovat odpovědně v rodině, která nově bude mít cca 1500

lidí. SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍ nová Boží rodina, bude snídat, obědvat a večeřet uplně

stejně, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí.

Ježíš Kristus, jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, podruhé z Česka otřese

celou zemí, až v ČRo v Brně bude rozhodnuto, že VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše,

18

vedoucího ÚTZB z VUT v Brně, již nebudou sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, v

Česku premiéru Babišovi a ministru průmyslu Havlíčkovi, ale pouze Kristu

ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY

Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro všechny státy světa. Ženit

a vdávat se již není potřeba. NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se již

budou všichni bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Takže nikdo si nedovolí sloužit

pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU. Každý bude sloužit své rodině tak, jak se Kristu líbí,

s bázní a s úctou. Kromě své rodiny, každý bude ještě sloužit celosvětové Boží rodině.

Luk.1/53až20/34, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40.

Texty Písma jsou dostatečně srozumitelně objasněné, pro celé, Kristem vyvolené

Česko. Napsal jsem, že ve středu 8. května 2019, je již PRAVÉ POLEDNE ÚVITU

třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy Kristus dovoluje, drzým

pozemským OTCŮM Satanům kněžím, všech ekumenických ČARODĚJNIC, proměnit

děsivou temnotu křesťanských středověkých protikladných žvástů v kvílení. Úplně

poslušnému Česku a světu, Kristus dovoluje jít dál, do mírového, celosvětového

Božího království, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v

DOLINĚ O2 Arény v Praze. Napsal jsem, že jediným znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD

NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE do Česka je realita, že nyní, v květnu

2019, vzešel plný počet křesťanských, militaristických, imperialistických hlupáků a

bláznů. Ježíš Kristus potvrzuje vzejíti plného počtu křesťanských, militaristických

hlupáků a bláznů, nejenom v Písmu. DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista je především ke

VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše, k technickému lži lidu VUT v Brně, protože

nejde o Boží spravedlnost, ale o energetickou spásu, kvůli které je nezbytné nastolit

celosvětovou, Boží majetkovou rovinu, opakovaně uváděnou. Další proroctví

Nostradama doplňuje texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Velká katedrála

ve Francii, zazářila při požáru rudě, což je začátek úpadku lidské rasy, je proroctví

Nostradama. V Česku všichni vědí, že se to stalo tím, že vzešel plný počet pohanů.

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19,

Dle Nostradama, a Písma, třetí světová válka s Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM,

který žije mezi námi, jako TŘETÍ OHEŇ vrcholného Božího trestu, Sír.5/5,7/16až48/3až

51/30, K.M.1/4až12/10,17,27,26až19/6, se v Česku začala již v roce 2018, kvůli

19

neposlušnosti ředitele Ostrého ČRo v Brně, a kvůli neposlušnosti VZDUCHOTECHNIKŮ

profesora Hirše. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Pokračuje i letos, v roce 2019, za

neposlušné ředitelky Ondryášové, a neposlušného profesora Hirše, v roce 600.

výročí založení husitské městské republiky v Písku, a výročí 30 let vlády Kristem

prokletých, neposlušných Baalů a DÉMONŮ, dnes DÉMONA premiéra Babiše a jeho

pravé ruky, DÉMONA ministra průmyslu Havlíčka. Kristus totiž trestá Brno tisíckrát

méně než např. válečné uprchlíky z Afriky proto, K.M.1/4až12/10,17.22,17až19/6,

atd., aby redaktoři ČRo v Brně mohli postavit SOUDNÉ STOLCE se všemi vládnoucími

Baaly a DÉMONY, celého světa, kteří ničí celou zemi, pomocí svých Bohů, pomocí

výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL a LODÍ, až se v

základech hroutí. SOUDNOU STOLICI se všemi národy světa, má Česko, KRÁLOVSKÉ

KNĚŽSTVO, povinnost postavit NEPRODLENĚ, na kongresu všech úplně poslušných

státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Jud.12, atd.

4.) OSLÁTKO, úplně poslušná a Kristu vděčná ředitelka ČRo v Brně Ondryášová,

hana.ondryasova@rozhlas.cz, jejíž povolání je neodvolatelné, má povinnost, v ČRo v

Brně neprodleně vyhlásit, že nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, na ÚSVITU

třetího křesťanského tisíciletí, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, vzešel v Česku, a

tím také ve světě, plný počet křesťanských POHANŮ. Ježíš Kristus z Česka a světa

odešel svým Božím rozumem proto, aby SOUDEM křesťanských a ateistických sviní

Česka a světa, dokázal svou moc, nad každým geneticky zvířecím lidským mozkem.

Každý člověk, z textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má

povinnost pochopit, že na pomalém Božím SOUDU, pro odstoupení rozumu Ježíše

Krista, je každý člověk neposlušný, to je mrtvý. Ježíš Kristus již žádné neposlušné,

politické, či náboženské lidské stádo, nepase, a pást nebude proto, aby každý člověk

pochopil, že odstoupení Božího rozumu v době SOUDU způsobilo, že každý vzpurný

NETVOR padl do svého vlastního energetického, ekologického a mravního hrobu,

pro svou vlastní energetickou nepravost. Do energetického, ekologického a mravního

hrobu, padli úplně všichni lidé, včetně odborníků na energetiku z VUT v Brně, či ČVUT

proto, aby Kristus mohl naplnit texty Písma o tom, že v Česku, a tím také ve světě,

vzešel plný počet křesťanských a ateistických pohanů. Především OSLÁTKO, úplně

poslušná ředitelka ČRo v Brně Ondryášová, má povinnost, kvůli energetické,

ekologické a mravní spáse Česka a světa, ve vysílání v ČRo v Brně, v jedinou hodinu

ukončit pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Má povinnost zajistit, aby

redaktoři ČRo v Brně, se úplně podřídili Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma

tím, že dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně

zveřejní v denním vysílání oznámením, že vše v Písmu o Česku uvedené, Ježíš Kristus

20

již uskutečnil. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, při svém

prvním příchodu do Česka, v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době čtyřiceti

let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti komunistických BERANŮ, či OVCÍ, bohaté

vládnoucí Baaly a DÉMONY, svrhl z jejich trůnů, pomocí DUCHEM CHUDÝCH

milicionářů, kteří v ulicích činili, co se Kristu líbilo. Na boháče přišel Ježíš Kristus jako

ZLODĚJ tím, že pomocí všeobecné socialistické pracovní povinnosti, je poslal pryč, s

prázdnou, z vládnoucích, dobře placených koryt,. Hladové nasytil dobrými věcmi,

pomocí vědecké MARXISTICKÉ ideologie PINCHASŮ Karla Marxe a Bedřicha Engelse,

vyučované v Brně na Masarykově univerzitě. To vše Ježíš Kristus dokázal, bez pomoci

křesťanských proroků, svým NEOMYLNÝM Božím rozumem, ZÁKONODÁRCE a

SOUDCE. Komunistické vládnoucí svině, BERANI, či OVCE, Ježíši Kristu však byly

čtyřicet let na obtíž, protože o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, VŠEMOHOUCÍM a

VŠEVĚDOUCÍM, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, neměli, a dodnes nemají, ani

ponětí. Komunistické vládnoucí svině, dle vůle Boží, trestaly mnohé křesťanské

pomatence vězením. Dle vůle Boží, BERANI z KSČ, tvrdě trestali také drzé pozemské

OTCE Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, kvůli jejich provozování

děsivé temnoty křesťanských MODLOSLUŽEB, kvůli provozování křesťanského

MODLÁŘSKÉHO SMILSTVA, dle textů JÓBA. Hříchem, který je dnes, na ÚSVITU třetího

křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, který se začal v roce 2000, k

energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, je služba vládnoucích Baalů a

DÉMONŮ, pozlacené křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím

děsivé temnoty protikladných křesťanských dogmat, a mletím krutého zmijího jedu

promyšlených ekonomických křesťanských vychytralostí vládnoucích politiků pravice a

levice, Baalů a DÉMONŮ. Politiky pravice a levice, Baaly a DÉMONY, NEOMYLNÝ Ježíš

Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, již nepotřebuje. Proto je svým

Božím rozumem nepase, a pást nebude. Např. neposlušný, bez rozumu Krista mrtvý

kandidát do EP, politik z TELAT, BÝKŮ, či VOLŮ KDU-ČSL Jaroslav Suchý z Žebětína

suchy@zebetin.cz, strobl@zebetin.cz, kdubrno@gmail.com, kdubrno.ok@gmail.com,

podatelna@zebetin.cz, starosta@zebetin.cz, jarajana21@centrum.cz, tajemnik@

zebetin.cz, kadlecova@zebetin.cz, baucovi@centrum.cz, je SUCHÝM STROMEM

neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY. Kristus ZÁKONODÁRCE tleskne rukama a

uspokojí na Česku své rozhořčení, když NETVOR Jaroslav Suchý, a spolu s ním drzí

politici pravice a levice, dobrovolně, ještě před volbami do EP, nezmizí v říši ticha, to je

na smetišti dějin. Kristus i v Česku nadělá takové sutiny, jako např. v Sýrii, když v ČRo

v Brně nepřijde do vysílání nový Bůh, Ježíš Kristus, který o sobě vše uvedl, v ŽÁRU

OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jako nové

kněze, stejně NEOMYLNÉ a MOCNÉ, jako je nový Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve

SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, potřebuje Kristus především

21

VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, z VUT. Nad úplně poslušnými

VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše se chce smilovat, ze svého milosrdenství, po

ukončení pomalého BOŽÍHO SOUDU, v ČRo v Brně. Do poslušných, geneticky

zvířecích mozků lidí, chce Kristus programovat vše technicky nové, energeticky,

ekologicky a mravně neotřesitelné. V nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ

SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, chce pouze ODBORNÍKY, vybrané ve veřejných

výběrových řízeních, z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly. SUCHÝ STROM

stávající neposlušné a vzpurné, tedy mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, je již shnilý. Oslátko,

ředitelka Ondryášová, hana.ondryasova@rozhlas.cz má povinnost v ČRo v Brně

vyhlásit, že pád SHNILÉHO STROMU, stávající, neposlušné, to mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY

Česka, bude velký tím, že ho uvidí všechny státy světa. Má povinnost vyhlásit, že

neposlušný, to je mrtvý stát, který se nedostaví do Prahy, na kongres všech úplně

poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, pro odstoupení

rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, zahyne strašlivou

záhubou. Soud křesťanských neposlušných sviní musí začít tam, kde křesťanská

nepravost byla stvořená, to je u drzých sviní na Masarykově univerzitě v Brně.

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39

/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21,

Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,

Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19až25/11,32/13,

2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11.

Otázka energetické bezpečnosti Česka a světa, je na prvním místě. Bezpečí Česka a

světa, dokonalý celosvětový mír, pokoj bez válek a horečného zbrojení, je pouze při

nastolení NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi

námi, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, na kongresu úplně

poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12,

22

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

atd. Kristus vyžaduje, všechny texty Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do

Česka, tentokrát k technickému lži lži lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše,

vedoucího ÚTZB VUT v Brně, realizovat po ukončení pomalého POSLEDNÍHO SOUDU

vládnoucích Baalů a DÉMONŮ v ČRo v Brně, u úplně poslušné ředitelky Ondryášové,

hana.ondryasova@rozhlas.cz, neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 18.5.2019.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Křesťanskou děsivou nečistotu protikladných křesťanských

dogmat o Kristu UKŘIŽOVANÉM, Ježíš Kristus, vyvýšený SOUDEM vládnoucích Baalů

a DÉMONŮ, v Česku zrušil jenom částečně, v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v

době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy k majetkové Boží rovině.

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21,

1.Tes.4/7,16,5/2,5, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Jud.12.

5.) Úplné zrušení křesťanké nečistoty děsivé temnoty katolických protikladných

dogmat, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí drzých

vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, má povinnost učinit neprodleně a úplně, POSLUŠNÁ,

TO JE ŽIVÁ, ředitelka ČRo v Brně Ondryášová, jejíž povolání za ŽENU STATEČNOU,

stejnou jako je Ježíš Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES

MRAVNĚ VYSOKÝCH, je neodvolatelné. V ČRo v Brně, v hlavách mnohých mozků

geneticky zvířecích, mnohých redaktorů ČRo, již může sám Pán VEŠKERÝCH NEBES

MRAVNĚ VYSOKÝCH, sestoupit z krvavých křesťanských nebes, na NOVOU ZEMI.

STARÁ křesťanská ZEMĚ v Brně, v ČRo, kde se křtí pouze křesťanskou svěcenou vodou,

svěcenou špínou NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je stejná, jako NOVÁ křesťanská ZEMĚ v

Brně, kde nyní, po SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, se bude křtít nově, ŽÁREM

OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH křesťanských NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH.

Protože na zemi, v Česku, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, žije mezi námi odjakživa, od

založení Česka, vede Česko tak, jak si to v Písmu předsevzal. Křesťané, kteří nyní

zemřeli v Kristu, pomocí pomalého Božího SOUDU vládnoucích neposlušných, to je

mrtvých Baalů a DÉMONŮ, všichni neposlušní, to je mrtví křesťanští NETVOŘI, křtění

drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, svěcenou křesťanskou špínou, v ČRo v Brně,

23

mají povinnost vstát z mrtvých křesťanských sviní, jako první na celém světě.

Křesťanské neposlušné, to je mrtvé svině, Kristus již dovoluje křtít ŽÁREM OHNĚ

SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Po ukončení

pomalého Božího SOUDU v ČRo v Brně, Ježíš Kristus dovolí, svým Božím rozumem, ze

svého milosrdenství, vstát z mrtvých, neposlušných sviní, celému, jím v Písmu

vyvolenému Česku. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vstoupí do

geneticky zvířecích mozků lidí, pouze při jejich úplné poslušnosti, po vykonání

SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ v ČRo v Brně. V celosvětovém, mírovém Božím

království, se budou radovat s novým Ježíšem Kristem, pouze všichni živí, to je všichni

úplně poslušní a pokorní služebníci NOVÉHO Ježíše Krista, kterým Kristus rozum vrátí.

Neposlušní a vzpurní, to je mrtví, zajdou ve třetí světové válce, která bude

vrcholným Božím trestem tím, že po třetí světové válce, nebude v Česku ani žhavé

uhlí na ohřátí, ani ropa, ani plyn. Kvůli bezpečnosti Česka je proto nezbytné, aby Ježíš

Kristus byl v ČRo v Brně, jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Česka a

světa. Proto ředitelka ČRo v Brně Ondryášová, má povinnost dovolit DENNĚ číst jako

Boží SLOVO, pouze křest úplně poslušných křesťanů, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA

VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude v

Česku ničeho želet, bude Česko stále trestat, odstoupením svého rozumu, když

neposlušná a vzpurná ředitelka Ondryášová, Krista ZLODĚJE prohlásí zase za zločince.

1.Tes.4/7,16,5/2,5, Neh.8/9,10/29, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32/13,

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39

/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21,

2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11,

Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

24

Ředitelka Ondryášová, hana.ondryasova@rozhlas.cz, je v těchto textech PAMĚTNÍ

KNIHY ŽIVOTA uváděna jako OSLÁTKO, jejíž povolání za ŽENU STATEŠNOU je

neodvolatelné, protože OSLI rektoři VUT v Brně Štěpánek stepanek@ro.vutbr.cz, a

ČVUT Petráček Vojtech.Petracek@cvut.cz, stále nevěří textům SLOV VEŠKERÝCH

NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o zemdlení svého technického rozumu. DUCH geneticky

zvířecích mozků uvedených OSLŮ rektorů, VUT v Brně, a ČVUT, zemdlel již dávno, v

době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, kdy Ježíš Kristus, DUCH

SVATÝ, který žije mezi námi odjakživa, naplnil texty Písma, o stálem vedení Česka a

celého světa, dle textů Písma SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES tím, že začal dělat

pomalý, POSLEDNÍ Boží SOUD, se všemi neposlušnými a vzpurnými vládnoucími

hlupáky Česka a světa. OSLI rektoři VUT v Brně Štěpánek a ČVUT Petráček stále

nevěří textům Písma o tom, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který stále žije mezi námi,

jejich geneticky zvířecí mozky rektorů, živí odjakživa, a to svým Božím technickým

rozumem, ze svého milosrdenství. Rektoři Štěpánek a ČVUT Petráček Ježíše Krista,

DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, opustili tím, že místo Ježíši Kristu, DUCHU

SVATÉMU, který žije mezi námi, slouží Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH,

KŘESŤANSKÝCH, to je výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTUM,

KAMIONŮM, LETADLŮM, LODÍM. OSLI rektoři VUT v Brně Štěpánek a ČVUT Petráček

s pomocí svých Bohů, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, premiéra Babiše a ministra

průmyslu Havlíčka, nesmyslnou výrobou výrobků lidských rukou, především PRACHŮ,

ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ a LETADEL, dělají veškeré zlo na zemi tím, že se odmítají

pokořit před novým Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Tito OSLI se nechtějí

Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE bát, nehodlají před ním svíjet se bolestí, od Ježíše

Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, odešli z umíněnosti. Stále

nevěří slovům Ježíše Krista o tom, že na zlou, militaristickou, imperialistickou cestu,

Ježíš Kristus uvedl Česko tím, že svým Božím rozumem, odstoupil od geneticky

zvířecích mozků vládnoucí elity, i od geneticky zvířecích mozků veškerého pracujícího

lidu. Pro hněv Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, od přelomu věků konce éry fosilních

paliv, od roku 2000, máme v Česku, a tím I ve světě, postupně, plný počet

neposlušných, to je mrtvých hlupáků, od nichž Kristus odstoupil, svým Božím

rozumem, která již svým Božím rozumem nepase, a pást nebude. Uvedený stav bude

trvat až do vzkříšení z mrtvých, křesťanských sviní, ze vzedmutého moře křesťanských

militaristických NETVORŮ, v jedinou hodinu ukončení pomalého Božího SOUDU, u

poslušného, živého OSLÁTKA ředitelky Ondryášové, hana.ondryasova@rozhlas.cz, a

jejich redaktorů. V ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové, Kristus, Česku a světu,

dovoluje v jedinou hodinu ukončení SOUDU vládnoucích DÉMONŮ, premiéra Babiše

a ministra průmyslu Havlíčka, jít dál, do celosvětového, mírového Božího království,

energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA

25

těchto textů. Ježíš Kristus, do mnohých, geneticky zvířecích mozků vládnoucích

militaristických hlupáků, vrátí svůj Boží technický rozum, až na základě pochopení

textů Písma dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné

koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Od

přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, máme v květnu 2019, PRAVÉ

POLEDNE třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy Kristem

vyvolené Česko má povinnost zajistit, aby v Česku vyrostl STROM SPRAVEDLNOSTI,

nové, úplně poslušné, to je živé STÁTNÍ SPRÁVY, dle textů uvedených na konci

kapitoly, od které Kristus, svým Božím rozumem, již odstupovat nebude. Kristus

Česku dovolil ničit planetu zemi, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce

2000 tím, že na Česko, a tím na celý svět, uvedl OVOCE ÚMYSLU vládnoucích

militaristů, imperialistů a jiných křesťanských sviní, to je vědecký militarismus a

imperialismus. Ježíš Kristus, na neposlušné, to na je mrtvé křesťanské svině, uvedl

OVOCE jejich militaristických ÚMYSLŮ pouze dočasně, do PRAVÉHO POLEDNE, do

května 2019. Nyní je ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES, VEŠKERÉHO PÍSMA SLOV

NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství Božího rzumu, dostatečně srozumitelně

vysvětlený, pro každou vzpurnou, to je mrtvou militaristickou, křesťanskou svini, takže

nikdo nemá výmluvu, se k novému Ježíši Kristu, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH,

neprodleně nevrátit. Uvedení OSLI rektoři nevěří textům Písma o to, že při

odstoupení rozumu Ježíše Krista, jde Česko, a tím celý svět do úplné záhuby, do

PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války, která se již

začala v bojích křesťanů s muslimy o ropu, s vlastníky území s ropou a surovinami.

OSEL, rektor ČVUT Petráček Vojtech.Petracek@cvut.cz, ve svém vzdoru proti novému

Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI jde tak daleko, že tyto texty zasílané na ČVUT

nařídil dávat do SPAMU. Bývalý rektor ČVUT Konvalinka, tak horlivě slouží svému

údu a tím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, premiéru Babišovi a ministru průmyslu

Havlíčkovi, místo Ježíši Kristu, že se stal předsedou Technologické agentury ČR.

info@tacr.cz, praha-rkm@tacr.cz, brno-rkm@tacr.cz, jihlava-rkm@tacr.cz, liberecrkm@

tacr.cz, pavel.komarek@tacr.cz, ostrava-rkm@tacr.cz, usti-rkm@tacr.cz, zlinrkm@

tacr.cz, jiri.plesek@tacr.cz, pardubice-rkm@tacr.cz, martin.duda@tacr.cz,

posta@tacr.cz, ales.vlk@vedavyzkum.cz, petr.konvalinka@tacr.cz, zdenek.kus@tacr.cz,

jiri_sima@yahoo.com, aquatest@aquatest.cz, simek@aquatest.cz, sima@aquatest.cz,

redakce@vedavyzkum.cz, twr@twr.cz, olomouc@aquatest.cz, paulin@aquatest.cz,

Zenawt2000@yahoo.com, drbal@aquatest.cz. Tito OSLI, pro odstoupení rozumu

Ježíše Krista, od jejich mozků geneticky zvířecích, se nestydí, neznají zahanbení, jejich

geneticky zvířecí technická debilita, se jim, OSLŮM, a úplně pomatenému Česku, líbí.

26

6.) Za uvedení Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, do

věčné slávy NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠVĚDOUCÍHO SOUDCE a

ZÁKONODÁRCE, všech států světa, jsou odpovědní především ředitelka ČRo v Brně

Ondryášová, spolu s úplně poslušnými redaktory ČRo hana.ondryasova@rozhlas.cz,

úplně poslušní VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, vedoucího

ÚTZB VUT v Brně a já, Stanislav Oplatek, poslední prorok neposlušných, vzpurných

křesťanských či ateistických sviní, či mrtvol, PŘEDKLADATEL PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA

těchto textů. Dle redakce@floweecity.cz, dle proroctví Nostradama, roky 2018 a 2019

jsou roky třetí světové války. V první světové křesťanské válce, vládnoucí, Kristem

prokletí NETVOŘI, mleli ubožáky vojáky, na mlýnku na maso, v zákopové válce. V

druhé světové válce, vládnoucí NETVOŘI, mleli vojáky na mlýnku na maso, v

tankových bitvách, a v bitvách letadel. Ve třetí světové válce, vládnoucí křesťanští

NETVOŘI, váleční zločinci, BOHOVÉ SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH,

prezidenti, Baalové, VLASTNÍCI ZEMĚ, Trump, Putin a zakladatel KOZLŮ ČSSD Zeman,

pomocí svých Bohů, pomoci výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ, letadel a

raket, si bombardují muslimy, v mlýnku na lidské maso, jak se jim zachce. Kvůli

tomu, aby se zmocnili zemí oplývajících ropou a surovinami, nadělali a dělají miliony

uprchlíků, se kterými si vládnoucí NETVOŘI EU, vládnoucí Baalové a DÉMONI, neví

rady. Přežít nadvládu uvedených vládnoucích prezidentů, Baalů, válečných zločinců,

kteří, pomocí svých geneticky zvířecích mozků, zavedli neposlušné, to je mrtvé

KŘESŤANSKÉ tvorstvo, na scestí, ve všem jeho počínání, Iz.16/4,19/14,29/11až24až

57/10,16,24až66/24, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, mohou pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci Ježíše Krista,

2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, kteří donutí ředitelku ČRo v Brně Ondryášovou, vše

uvedené neprodleně zveřejnit. Ježíš Kristus se na jím v Písmu vyvolené Česko a Brno

jen málo rozhněval, odstoupením svého Božího rozumu, když na nekonečné

křesťanské poušti, po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží komunistické

spravedlnosti ideloogie vědeckého MARXISMU, si vládnoucí Baalové a DÉMONI, znovu

provinili křesťanskou chamtivostí tím, že svými geneticky zvířecími, neposlušnými

mozky, znovu nastolili svou kapitalistickou spravedlnost, pomocí ideologie

vědeckého MILITARISMU a IMPERIALISMU, pomocí NETVORŮ politologů, sociologů,

religionistů, atd. na Masarykově univerzitě. Uvedené svině jsou vzedmutým mořem,

které se nemůže uklidnit. Mezi chudými a bohatými sviněmi, nikdy mír být nemůže.

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

27

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

atd. Dle redakce@floweecity.cz, dle proroctví Nostradama, nás čeká rok strachu a

utrpení. To se však netýká pouze tohoto roku, ale také následujících 27 let. Dle

proroctví, matka příroda, a trestající Ježíš Kristus, dá lidstvu poznat svou ničivou

sílu, uvedenou v Písmu. Lidstvo může očekávat velké množství zemětřesení, lesních

požárů, potop, tsunami, atd. a úplné zničení Kristem vyvoleného Česka, třetí světovou

válkou. Mezi lidmi dojde k neustálým bojům, protože chudí a bohatí spolu nemohou

žít v celosvětovém míru. Když Ježíšem Kristem vyvolená ředitelka ČRo v Brně

Ondryášová hana.ondryasova@rozhlas.cz, neprodleně nezastaví třetí světovou válku,

nastolením vlády NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad celým světem,

Kristem v Písmu vyvolené Česko, pro svou neposlušnost, bude trestajícím Kristem

úplně zničené. Boží hněv, kvůli neposlušnosti uvedených BRŇÁKŮ, již neprodlévá.

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39

/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

atd. Kristus vyžaduje, aby především VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše pochopili

texty Písma o tom, že Kristus, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, celosvětově odjakživa

připravoval. PRVNÍ PŘÍCHOD Ježíše Krista do Česka, byl v době POUŠTĚ 40-ti let

komunistické Boží převýchovy křesťanských neposlušných sviní, dle textů JÓBA.

DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista do Česka je kvůli energetické spáse Česka a světa.

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52

až17/10,20,34až19/44,20/18, Iz.22/11až66/24, Sír.5/5,7/16až42/24až43/26,31, atd.

DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista je proto především ke VZDUCHOTECHNIKŮM

profesora Hirše, k technickému lži lidu VUT v Brně. Další proroctví Nostradama

doplňuje texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Velká katedrála ve Francii,

zazářila při požáru rudě, což je začátek úpadku lidské rasy, je proroctví Nostradama.

Dle Nostradama, a dle Písma, třetí světová válka s Ježíšem Kristem, s DUCHEM

SVATÝM, který žije mezi námi, je jako TŘETÍ OHEŇ vrcholného Božího trestu,

Sír.5/5,7/16až48/3až51/30, K.M.1/4až12/10,17,27,26až19/6, se v Česku začala již v

roce 2018, kvůli neposlušnosti ředitele Ostrého ČRo v Brně, a kvůli neposlušnosti

VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Pokračuje i

letos, v roce 2019, za neposlušné ředitelky Ondryášové, a neposlušného profesora

Hirše, v roce 600. výročí založení husitské městské republiky v Písku, a výročí 30 let

28

vlády Kristem prokletých, neposlušných Baalů a DÉMONŮ, dnes DÉMONA premiéra

Babiše a jeho pravé ruky, DÉMONA ministra průmyslu Havlíčka. Kristus totiž trestá

Brno tisíckrát méně než např. válečné uprchlíky z Afriky proto, K.M.1/4až12/10,17.22,

17až19/6, atd., aby redaktoři ČRo v Brně, mohli postavit SOUDNÉ STOLCE se všemi

vládnoucími Baaly a DÉMONY, celého světa, kteří ničí celou zemi, pomocí svých Bohů,

pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL a LODÍ, až

se v základech hroutí. SOUDNOU STOLICI se všemi národy světa, má Česko,

KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, povinnost postavit, na kongresu všech úplně poslušných

státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Jud.12,

1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11,

atd. Velká katedrála ve Francii, zazářila při požáru rudě, což je začátek úpadku lidské

rasy, dle proroctví Ježíše Krista, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista od vládnoucích

Baalů a DÉMONŮ, od vlastníků PLANETY ZEMĚ, která bude trvat až do úplné

poslušnosti ředitelky Ondryášové a profesora Hirše. Ježíš Kristus v jím vyvoleném

Česku, nečiní nic tajně. Boží soud se začal na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí v

roce 2000 také tím, že Ježíš Kristus nechal zničit doupě MAJITELŮ ZEMĚ, Baalů a

DÉMONŮ, DVOJČATA, dvojici mrakodrapů SVĚTOVÉHO OBCHODNÍHO CENTRA v

USA, dne 11. září 2001, což bylo znamení, že Kristus boří vše co zasadil, pomocí

křesťanských, neposlušných a vzpurných sviní, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ.

Jer.1/17,31/27,32až51/58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8,

2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Marně tehdy drzý křesťanský učenec, drzý pozemský OTEC

Satan, zločinec Štampach v médiích lhal, že podobnost zbořeniny DVOJČAT, je čistě

náhodnou podobností se zbořeninou BYBYLONSKÉ VĚŽE. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,

2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Kristus

nechal zničit v USA DVOJČATA, a ve Francii katedrálu NORTE - DAME proto, aby s

pomocí VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše z VUT v Brně, mohl sázet vše nové, tak

mladě jaré. Kristus křesťanský, je zlá MODLÁŘSKÁ STVŮRA, která nevidí a neslyší.

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

atd. Kristus vyžaduje, aby Ježíšem Kristem vyvolené Brno ukončilo nadvládu Baalů a

DÉMONŮ, premiéra Babiše a ministra průmyslu Havlíčka, nad Ježíšem Kristem, nad

NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, NEPRODLENĚ, v tomto novoluní

MĚSÍCE, které trvá od neděle 5.5.2019, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 18.5. 2019.

SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista,

je již dostatečně srozumitelně objasněné především pro nový Boží technický lži lid

Česka, a celého světa. Nelze již nikoho omluvit z neznalosti dokonalé Boží lásky,

Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie

29

a mravů, celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a

mravně neotřesitelného. Pána VEŠKERÉHO Písma, Kristus umožňuje najít poslušným.

7.) Ředitelko ČRo v Brně Ondryášová, spolu s úplně poslušnými redaktory ČRo v

Brně hana.ondryasova@rozhlas.cz, a úplně poslušní VZDUCHOTECHNICI profesora

Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz. Kristus Vás bere do kázně, z milosrdenství svého Božího

rozumu. V Česku již dlouho není třetí světová válka, která je nyní jinde na světě,

pouze z milosrdenství Božího rozumu. Věčnou dobrotu Božího rozumu, z Božího

milosrdenství, zažijí v Česku nyní mnozí, když paní ředitelko Ondryášová, v ČRo v Brně,

v jedinou hodinu dovolíte objasnit opakovaně uváděné vyvolení Česka, být úplně

poslušným Božím lidem, a opakovaně uváděnou Boží vůli, kterou je nastolení

celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně

neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, na

kongresu v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Zjev.1/1až22/21,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19,

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39

/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

atd. Ředitelko ČRo v Brně Ondryášová, hana.ondryasova@rozhlas.cz. V dalším textu

jsem chybně uvedl, že pravé a pravdivé slovo, je slovo dvou osob, SLOVO moje, v

PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, a SLOVO patnáctileté školačky Gréty

Thunbergové ze Švédka, její School Strike 4 Climate. Není to pravda, což je zřejmé z

protestů za ZMĚNU KLIMATU, DUCHEM CHUDÝCH, to je bez rozumu Krista mrtvých,

pomatených středoškoláků z Brna, atd. Gréta, která nyní cestuje po světě, která

osobně přesvědčuje politiky pravice a levice, studenty, či Belzebuba papeže Františka,

o své PRAVDĚ o ZMĚNĚ KLIMATU, není schopná nic na světě změnit. Je totiž stejně

DUCHEM CHUDÁ, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, jako DUCHEM CHUDÍ politici

pravice a levice, jako DUCHEM CHUDÍ, neposlušní, to je mrtví STŘEDOŠKOLÁCI, či

jako neposlušní, to je mrtví pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických

církví, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Kristus totiž, vládnoucí Baaly a DÉMONY,

vládnoucí politiky pravice a levice, atd. vypudí z Česka a ze světa pouze v případě, že

se v ČRo v Brně rozplodíte, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, čtením

SOUDU těch vzpurných a neposlušných, od nichž Kristus odstoupil svým rozumem.

Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/17,42,9/39až12/43,15/25,16/8, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

30

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

atd. Ředitelko ČRo v Brně Ondryášová, hana.ondryasova@rozhlas.cz. Nedávejte,

prosím, slávu Česka, např. Švédům. Nedávejte např. Švédsku, výsady v Písmu

vyvoleného Česka. Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU se bude líbit, když neprodleně mně

pozvete do vysílání, když dovolíte v ČRo v Brně, pomalý POSLEDNÍ Boží SOUD zdárně

skončit. Česko bylo odkojeno Ježíšem Kristem v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží

majetkové rovnosti. Bohu se bude líbit, když dovolíte oznámit, že Kristus Česku a

SVĚTU umožňuje jít dál. Dovoluje nastolit daleko vyšší spravednost, než byla v době

POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu. Je to nezbytné řešení kvůli obnovitelné energetice.

Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40.

Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, se bude líbit, když jím vyvolení

VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz, úplně poslušní, to je živí

stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz a

ředitelka ČRo v Brně Ondryášová, spolu se všemi úplně poslušnými redaktory ČRo

hana.ondryasova@rozhlas.cz, budou dělat toto. Kristus se na jím v Písmu vyvolené

Česko jen málo rozhněval, když po vyjití Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické

Boží převýchovy, pomocí vědeckého MARXISMU - LENINISMU, na Česko uvedl

pomalý Boží SOUD, pomocí OVOCE ÚMYSLU Baalů a DÉMONŮ, pomocí vědeckého

křesťanského MILITARISMU a IMPERIALISMU. Nyní se Ježíši Kristu bude líbit, když

Bohyně, ŽENA STATEČNÁ, stejně mocná jako NEOMYLNÝ Kristus ZÁKONODÁRCE a

SOUDCE, ředitelka ČRo v Brně Ondryášová, se souhlasem VZDUCHOTECHNIKŮ

profesora Hirše, a se souhlasem protestujících středoškoláku v Brně, neprodleně, v

jedinou hodinu Božího SOUDU, uváděných, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, pomalý

Boží soud ve vysílání ukončí, uznáním velké moci Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který

žije mezi námi, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem. Kristus chce, v

genetické zvířecí hlavě VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše, sázet vše energeticky,

ekologicky a mravně neotřesitelné. Proto ředitelka ČRo v Brně Ondryášová, má

povinnost, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka nezdržovat. Boží přikázání pro

ředitelku Ondryášovou jsou nyní lehká. Stačí vše uvedené vysílat. Paní ředitelko

Ondryášová. Všichni lidé v ČRo v Brně mají povinnost rozlišit správný výklad Písma,

uvedený v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, od křesťanských, protikladných

žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, které Kristus dal lidstvu pro středověk. Křesťanský,

středověký výklad Písma, je již neplatný od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od

úsvitu třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000. Jediný Bůh celého světa, již není

křesťanský, TROJEDINÝ, ale je ČTYŘLÍSTKEM. Základní Bohové pro celý svět, jsou čtyři.

31

BHAGAVADGÍTA. TÓRA. BIBLE a KORÁN. Uvedení Bohové se v Boží slávě doplňují a

upřesňují. Tím jsou jediným NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, SOUDCEM a

ZÁKONODÁRCE všech států světa. Oprostit se od zloby vůči Ježíši Kristu, který je nyní

ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již není

úkol nad Vaše lidské síly. Nikdo pokorný a úplně poslušný, již nesmí pochybovat o

moci Ježíše Krista, nad každým geneticky zvířecím mozkem, ale pouze o sobě, o

svém nedokonalém zvířecím mozku. Ideální příležitost na změnu SPOLEČENSKÉHO

ŘÁDU je na konci dubna 2019, v době upalování ČARODĚJNIC. Lidé již nesmí

oslavovat sami sebe navzájem, NESMÍ OSLAVOVAT ŽÁDNÉ PROROKY, protože

oslavují pouze své mozky, geneticky zvířecí. Dobrý je pouze rozum Ježíše Krista,

DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Pokud Ježíš Kristus dá, že nebudu jako pára

nad hrncem, pokud mi prodlouží život, pokud dovolí, abych něco řekl ve

veřejnoprávním vysílání, nechci mít z televizí nic společného. Chtěl bych být stejně

neviditelný, jako je pro neposlušné a vzpurné, Bůh ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH

NEBES. Prosím proto, abyste mně dovolila ve Vašem vysílání krátce sdělit, že nastal

čas, kdy lidé mají povinnost se rozloučit se svou láskou ke svým Bohům, to je k

výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM a LODÍM, kvůli

své energetické, ekologické a mravní spáse. Kristus vrátí svůj technický rozum,

geneticky zvířecí hlavě VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše pouze v případě, až v ČRo

v Brně bude z milosrdensví Božího rozumu sděleno, že v Česku již nevládnou DÉMONI

Babiš a Havlíček, ale NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus ZÁKONODÁRCE

a SOUDCE. Milovat NEOMYLNÉHO Ježíše Krista jako sama sebe, znamená milovat

rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. ČRo v Brně, ředitelka

Ondryášová, má problém. Nechce SOUDIT vládnoucí Baaly a DÉMONY, a tím jde

Kristem vyvolené Česko k úplné záhubě, v době ropného a ekonomického kolapsu.

Dle Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH a písničky od mediálního MISTRA Krista.

Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vyčkává. Chce se nad DÉMONEM

premiérem Babišem, a nad jeho pravou rukou, ministrem průmyslu DÉMONEM

Havlíčkem smilovat tím, že mnohým, úplně poslušným, to je živým služebníkům

Krista, svůj Boží rozum, o správné energetické, ekologické a mravní cestě Česka a

světa, ze svého milosrdenství, zase vrátí. Bez rozumu Ježíše Krista, každý lidský

mozek, geneticky zvířecí, zemdlel. Premiér Babiš a ministr Havlíček, svými geneticky

zvířecími mozky, jsou dobří pouze v řízení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, do

ropného a ekonomického kolapsu, v době ukončení životnosti ropovodu DRUŽBA, v

době dotěžení ropy v Rusku. V době dotěžení ropy v Rusku, 2/3 ropy z ropovodu

Družba, nikde Česko nekoupí kvůli tomu, že se všechno energeticky, ekologicky a

mravně zřítí v křesťanském PEKLE třetí světové války. Kristus se nad vládnoucími

Baaly a DÉMONY smiluje, svým Božím rozumem, až bolest DÉMONA Babiše a

32

DÉMONA Havlíčka, ze ztráty své vlády nad Českem a světem, začne sama tát, pro

pochopení textů Písma o tom, že neposlušní, to je bez rozumu Krista mrtví

vládnoucí Baalové a DÉMONI, se nemohou přít s Ježíšem Kristem, s DUCHEM

SVATÝM, který žije mezi námi, který má naprostou převahu nad jejich geneticky

zvířecími mozky. Kristus Česko a celý svět spasí energeticky, ekologicky a mravně, když

vládnoucí Baalové a DÉMONI Česka pochopí texty Písma o tom, že finanční

gramotnost již není nikomu neposlušnému a vzpurnému k užitku. Je hrozné upadnout

do roky živého Ježíše Krista, vzkříšeného SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY

ŽIVOTA, ze vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, které nepochopí

texty Písma o tom, že jediná gramotnost, která je energeticky, ekologicky a mravně

spasitelná, je gramotnost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ

VYSOKÝCH. Skvělá budoucnost Česko čeká pouze v případě, když DÉMON premiér

Babiš, a DÉMON ministr Havlíček, se úplně a dobrovolně podrobí dokonalé Boží lásce,

Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedených ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH

NEBES, o celosvětovém neprodleném přetvoření stvoření, všech států světa, na

kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze.

Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu.

Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

8.) Třetím OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který spálí

veškeré politické a náboženské křoví vládnoucích Baalů a DÉMONŮ tak, že např. z

neposlušné, to je mrtvé vlády DÉMONA Babiše, nezůstane ani kořen, ani větev, jsou

BRŇÁCI, ředitelka ČRo v Brně Ondryášová hana.ondryasova@rozhlas.cz, a radaktoři

pavel.kaspar@rozhlas.cz, josef.vesely@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, internet

@rozhlas.cz, info@rozhlas.cz, atd. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31,48/3,

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Pomocí MALIČKÉ p atnáctileté školačky Gréty

Thunbergové ze Švédka, která požaduje po všech vládách světa ukončit nesmyslné

rabování ropy, a ostatních fosilních paliv, a pomocí protestujících středoškoláků z

Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, Ježíš Kristus PODRUHÉ

nechat sestoupit OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, správného

výkladu Písma dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma.

Špatné mravy dělají vládnoucí DÉMONI státním energetickým konceptem zvyšující se

energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., což je hřích k SMRTI.

Sír.5/5,7/16,9/15,48/3, Zach.13/4,7,14/18,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

33

1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. První OHEŇ SLOV PÍSMA

VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH dělám já, MALIČKÝ předkladatel pravdy o

NEOMYLNÉM Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech národů světa, blázen,

Stanislav Oplatek tím, že již od roku 1998 zahanbuji neposlušnou, mrtvou, to je

DUCHEM CHUDOU vládnoucí elitu, která nemá o Kristu ani ponětí, a která proto kazí

dobré mravy. Sír.5/5až33/16až43/26,31až48/3, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

atd. Ředitelka ČRo v Brně Ondryášová z PRAVDY Písma již zná, že ekumenické církve

jsou ČARODĚJNICE, jejichž čarodějné kejkle SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ

NÍZKÝCH, jsou hanebným klamem. Strach neposlušných vládnoucích křesťanských a

ateistických sviní, o svoje dobře placená koryta, neznamená nic jiného, než že se

neposlušné, to je mrtvé vládnoucí svině, očištěné SOUDEM od křesťanství, STŘÍBRA

ODVRŽENÉHO, vzdali rozumného uvažování. Jak jinak by Kristus mohl učinit pomalý

POSLEDNÍ SOUD, nezbytný k úplnému zničení křesťanství, úplnému zničení

vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, než odstoupením

svého Božího rozumu od všech, kdo nesmyslně ničí planetu zemi, až se v základech

hroutí, nesmyslným spalováním fosilních paliv. Poslušná, to je živá ředitelka ČRo v

Brně Ondryášová, spolu s redaktory ČRo má povinnost, ekumenické církve,

ČARODĚJNICE nenechat naživu ani jednu hodinu. Ekumenické církve, ČARODĚJNICE

již nebudou potřetí vykořeněné, ale úplně spálené tak, že z nich nezůstane ani

větev, ani kořen. Protikladné křesťanské žvásty pozemských OTCŮ Satanů kněží, a

promyšlené ekonomické vychytralosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, již nejsou Ježíši

Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI k užitku. Ve strachu z ŽIVÉHO Ježíše Krista, jaký ještě

nikdy nebyl, ředitelka Odryášová má povinnost, ve vysílání ČRo v Brně neprodleně

uznat, že NEOMYLNÝ Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je vzkříšen v mrtvých

ekumenických křesťanských ČARODĚJNIC až nyní, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM,

dvakrát vykořeněných, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží. Satani kněží, nositelé

veškerého zla na světě, do jejichž geneticky zvířecích mozků Boží rozum Ježíše Krista

nevstoupí, byli poprvé vykořeněni ve středověku, správným výkladem Písma Viklefa a

Husa. Podruhé byli vykořeněni v Česku pomocí komunistické ideologie dvou

PINCHASŮ Marxe a Engelse. Nyní, v NOVOVĚKU, který se začal na ÚSVITU třetího

křesťanského dne, v roce 2000, nyní, v PRAVÉ POLEDNE roku 2019, ředitelka ČRo v

Brně Ondryášová, spolu s redaktory, má povinnost ekumenické ČARODĚJNICE ve

vysílání úplně zničit, uvedenou pravdou, v době pálení ĆARODĚJNIC, v úterý 30.

dubna 2019. ČRo v Brně má povinnost zajistit, aby SVÁTEK PRÁCE, 1. máj 2019, byl

svátkem tím, že od tohoto dne, Kristem v Písmu vyvolené Česko, bude pracovat

pouze pro Krista, a jeho vládu SVATÝCH NEJVYŠŠÍHO, vytvořenou dle dalších textů,

34

nikoli pro vládu Baalů, premiéra, DÉMONA Babiše. Kristus v Písmu uvádí, že na

nekonečné křesťanské POUŠTI, dá Česku déšť z NOVÝCH NEBES, až v ČRo v Brně, z úst

redaktorů, budou padat SLOVA NOVÉ a VĚČNÉ MANY, slov NEBES MRAVNĚ

VYSOKÝCH. Až v ČRo v Brně bude rozhodnuto, že veškeré nádobí a veškeré

elektrospotřebiče pro kuchyně, patří Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI proto, aby dle

svých zákonů POLE VĚDY Písma, mohl zřídit elektronicky celosvětově plánované

SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ.

Kristus neustoupí a nebude Česka želet, když ČRo v Brně odmítne Krista poslouchat.

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30,

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39

/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11.

Příslušné text y Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu.

Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz, úplně poslušní, to je živí

stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz a

ředitelko ČRo v Brně Ondryášová, spolu se všemi úplně poslušnými redaktory ČRo

hana.ondryasova@rozhlas.cz. Veškeré militaristické křesťanské zlo na světě, mají

povinnost ukončit, na svém protestu, stávkující středoškoláci z Brna, DNE PÁNĚ v

pátek 3. května 2019. Vážení středoškoláci. Při protestu v Brně, máte povinnost

nechodit po ulicích Brna, ale shromáždit se před budovou ČRo v Brně na ulici

Beethovenova 4. Když ředitelka Ondryášová odmítne v dubnu 2019 realizovat po ní

požadované VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA Z MRTVÝCH, ze vzedmutého moře křesťanských,

militaristických sviní, v době pálení čarodějnic, před prvním májem, zveřejněním

POSLEDNÍHO SOUDU Baalů a DÉMONŮ vlády premiéra Babiše, a jeho pravé ruky

ministra průmyslu Havlíčka, máte povinnost, před budovou rozhlasu v Brně

hromadně hlasitě plakat, nebo se smát, kvůli tomu, že ředitelka Ondryášová, pro

svou neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o

správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, znovu spadla do energetického,

ekologického a mravního HROBU. O POSLEDNÍM SOUDU Baalů a DÉMONŮ premiéra

Babiše, jeho pravé ruky ministra průmyslu Havlíčka, a ředitelky Ondryášové, lze

logicky přemýšlet pouze s pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, dle

dalších textů Písma. Středoškoláci z Brna, máte povinnost zachránit celé Česko, a celý

svět, od hrozného Božího hněvu Ježíše Krista, protože jeho hněv již neprodlévá.

Musíte při protestu požadovat, aby ředitelka Ondryášová byla vytažená ze svého

35

HROBU, kam padla pro svou neposlušnost, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ

KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně. Veškerá PRAVDA o Boží moci nad lidmi, o Boží vůli, o

energetické nezbytnosti zřízení celosvětového, mírového Božího království, na

kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a

tím o vyvolení Česka, být pokorným, úplně poslušným a bezmocným novým Božím

lidem, z textů SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a z textů SOUDU vlády

vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, pro úplně poslušné služebníky NEOMYLNÉHO Ježíše

Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je zjevena zřetelně a srozumitelně. Úplně poslušní,

Bohu vděční, to je živí stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz,

brno@fridaysforfuture.cz. Trestající Ježíš Kristus se nad Vámi smiluje, svým Božím

rozumem, pouze při Vaší úplné poslušnosti, při pochopení textů Písma, že při

odstoupení rozumu Ježíše Krista, jste úplně bezmocní. Neposlušné křesťanské,

militaristické svině, umyté PRAVDOU SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH,

které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, zůstávají v hříchu, který je k

energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a celého světa, kterým je křesťanská,

či ateistická neposlušnost, z vlastního rozhodnutí, nikoli z rozhodnutí Ježíše Krista. V

křesťanství, které je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000,

STŘÍBREM ODVRŽENÝM, křesťanské, neposlušné a vzpurné svině, nerozlišují rozum

lidský, který člověk má ze svého mozku, který je pouze geneticky zvířecí, od

dokonalého NEOMYLNÉHO rozumu Ježíše Krista, který je však nyní pouze Božím

milosrdenstvím, pro úplně poslušné, a pro odstoupení rozumu Ježíše Krista,

naprosto bezmocné středoškoláky. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a

SOUDCE vyžaduje, abyste nyní sloužili nikoli vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, ale

pouze Kristu ZLODĚJI, který v Česku podruhé přichází nastolit svou majetkovou rovinu.

Nyní mnohem dokonalejší, než byla v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době

čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické, komunistické převýchovy, kterou Kristus v

Česku organizoval, dle svého plánu, dle textů JÓBA. Kristus v Písmu uvádí, že Vy,

středoškoláci, již konečně ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH pochopíte, že bude pro

Vás ve všem po nedostatku, že technická životní úroveň se Vám nesníží, pouze v

případě, že nyní budete sloužit novému Kristu, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak,

jak jemu se to líbí, s bázni a s úctou. Ovoce úmyslů Baalů a DÉMONŮ, které Kristus

před třiceti lety na Česko uvedl, úplně poslušným středoškolákům je odporné.

Příslušné text y Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu.

Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

9.) Třicetiletou svobudu od Boží spravedlnosti celosvětového Božího království,

ovoce úmyslů třiceti let vlády vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nad NEOMYLNÝM

36

Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, oslavují vládnoucí pomatenci z

Brna, Uhde, Bohem prokletý AUTOPTÁK, vůdce PTACTVA ODS Petr Fiala, Šabatová,

atd., v křesťanském podzemí, poblíž pomníku rudoarmějce na Moravském náměstí.

Je zde expozice pro letošní ročník festivalu Meeting Brno. Motto akce, oslavující

třicetiletou svobodu, od úplné poslušnosti Ježíše Krista, zní stejně jako za vlády

komunistických BERANŮ. Teď když máme, co jsme chtěli. Uvedení pomatenci, křtění

křesťanskou svěcenou špínou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, svými

žvásty DÉMONŮ, stále chtějí kazit dobrá mravy Česka a světa. Stále se tváří, že o

Ježíši Kristu, o NEOMYLNÉM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který křtí např. protestující

středoškoláky v Brně, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ

VYSOKÝCH, nemají ani ponětí. Mají tím hřích, který je k energetické, ekologické a

mravní SMRTI Česka a světa. Úplně poslušní, Bohu vděční, to je živí stávkující

středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Ježíš

Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, se nad Vámi, a nad celým Českem

a světem smiluje, svým Božím rozumem, když z uvedenými vládnoucími sviněmi,

nebudete mít nic společného. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech

ekumenických ČARODĚJNIC, uvedeným lhářům, pokrytcům a zločincům, odpouštějí

jejich hříchy ve zpovědnicích, při svých křesťanských svátostech. Protože např.

protikladná křesťanská dogmata katolické ČARODĚJNICE církve všeobecné, jsou

STŘÍBREM Ježíšem Kristem odvrženým, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, hřichy ve

zpovědnicích, již odpouštět nemohou. Ježíš Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE

vyžaduje, abyste donutili neposlušnou, mrtvou ředitelku v ČRo v Brně Ondryášovou,

hana.ondryasova@rozhlas.cz, a její redaktory, ve vysílání MLET pouze ŽÁR OHNĚ

SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, aby bylo všem neposlušným

vládnoucím Baalům a DÉMONŮM jasné, že veškeré hříchy nyní odpouští

neposlušným lidem, pouze Ježíš Kristus. V Písmu je jasně uvedené, že Ježíš Kristus

dělá lidem dobro i zlo. Dobro dělá svým Božím, NEOMYLNÝM rozumem. Zlo nyní

viditelně dělá, odstoupením svého Božího rozumu, od uvedených vládnoucích

zločinců, pokrytců, a lhářů, Uhdeho, Bohem prokletého AUTOPTÁKA, vůdce PTACTVA

ODS Petra Fialy, Šabatové, atd. Kdo je bude mít za vládnoucí Bohy, jde brzy k záhubě.

Kristus se nad Vámi, nad středoškoláky smiluje, svým Božím rozumem, když

neposlušnou ředitelku ČRo v Brně Ondryášovou přesvědčíte, že máte povinnost

chytit neposlušného CHRTA, toho PSA, profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně

tak, aby sloužil Vám, úplně poslušným, a Kristu vděčným středoškolákům, za svoje

vyvolení být KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM. Kristus se smiluje nad Vámi, a nad celým

Českem současně, v jedinou hodinu ve vysílání v ČRo v Brně, když ředitelku

Ondryášovou přesvědčíte, že VZDUCHOTECHNIK, CHRT profesor Hirš se musí

neprodleně naučit štěkat na veškerý neposlušný vládnoucí politický a náboženský

37

dobytek, dostatečně přesvědčivě, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES

MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle Písma a písniček od mediálního MISTRA Krista,

zpochybňujícího zdravý lidský rozum, neposlušných, to je bez rozumu Krista

mrtvých, duševně nemocných, vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Andělé, středoškoláci,

odhalte v Brně, před ředitelkou Ondryášovou, úplně poslušné tváře. Pro slepé a

hluché nemocné, neposlušné Baaly a DÉMONY, harmonikáře. Zaplašme zlou denní

MŮRU, vědce, politologa, emeritního rektora Masarykovy univerzity Petra Fiala,

vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS. Na Masarykově univerzite, nám sežrali

století, vědeckým Marxismem a Leninismem, a nyní vědeckým křesťanským

militarismem a imperialismem, politologií, sociologií a jinými Kristem prokletými

naukami. Dnes je dnes, ale středoškoláci, co zítra, když z POSLEDNÍHO Božího SOUD

těchto textů, zbudou zase jenom zázrační jitra, třetího křesťankého tisíciletí. Česko,

které nemá své NEBE, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ztratilo všechno, i sebe,

odchodem rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, z Česka a z

neposlušného a vzpurného, to je mrtvého světa. Zarůstá křesťanskou pastvou, SLOV

NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vládnoucích neposlušných, to je mrtvých, Baalů a

DÉMONŮ, jen naoko. Taková Boží zář je jen jedna, z Česka až do nedohledna, když vy

středoškoláci, úplně poslušní Ježíše Krista, jeho příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma,

o správné kncepci energetiky, v jedinou hodinu SOUDU, pozvednete v ČRo v Brně

monstranci MĚSÍCE Koránu tím, že v Česku vyjdete, jako Slunce Boží

SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Budete zářit jako mediální

HVĚZDY navěky a navždy, když ve vysíláni ulovíte toho neposlušného CHRTA, toho PSA

VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz tak, aby sloužil jenom Vám,

novým Bohům, pokorným a úplně poslušným, kvůli Vaší energetické, ekologické a

mravní spáse Česka a celého světa. Když nyní budete svítit jako SLUNCE

Bhagavadgíty, jako MĚSÍC Koránu a jako mediální HVĚZDY Tóry a Bible, bude stejně

mocní, jako NEOMYLNÝ Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Když úplně poslušní

nebudete, spolu s Vámi jde Česko do záhuby. Baalové a DÉMONI, kteří Vás učí

finanční gramotnosti, kteří se snaží zachránit svoje dobře placená koryta, před

hrozným hněvem Ježíše Krista, na své LODI, svého státu, se snaží získat pouze kořist,

pro svůj stát. Etika Boží mravnosti, pro celosvětové, mírové Boží království, je nyní

nová. Celá planeta je na vzedmutém moři křesťanských a jiných sviní, jedinou lodí,

které má jediného kapitana, kterým je Ježíš Kristus, Bůh SLOV VEŠKERÝCH NEBES

MRAVNĚ VYSOKÝCH. Proto máte povinnost být v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové,

stejní jako Bůh, jako LVI, a toto moře nechat vyschnout, a tím naplnit texty Písma, a

také děj jednoho filmu. Křesťanské vzpurné svině, křesťanská trojice vládnoucích

Bohů, prezidentů, ZEMAN, PUTIN a TRUMP, se svými loděmi, svých států, musí být

na suchu, na dně moře neposlušných sviní. Trestající Kristus svou tvář NEOMYLNÉHO

38

ZÁKONODÁRCE a SOUDCE již neskrává. Bude Českem oslaven, až v ČRo v Brně bude

rozhodnuto, že ze světa zmizí výrobky lidských rukou, kterými vládnoucí Baalové a

DÉMONI, ničí celou zemi, až se v základech hroutí, kvůli nesmyslnému a trestnému

ničení všech fosilních paliv. Vzedmuté moře militaristických sviní všech států musí

vyschnout, v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové, v jedinou hodinu POSLEDNÍHO

SOUDU prezidentů. Kristus, svým Božím rozumem, zachrání pouze úplně poslušné,

to je živé, Bohu vděčné, státy. V případě neposlušnosti středoškoláků, a Ondryášové,

bude Česko, Kristem úplně zničeno. Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až51/36až58,63,

Ezech.3/4,21až14/22až27/27až28/9až33/17až39/8,13,21,29, 1.Tim.1/7,4/1až6/10,20,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30,

atd. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Jiné to nebude, děkuji ti osude, Ježíši

Kriste, za všechno co se v Česku stalo, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES,

MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na koho to slovo padne, půjde z kola ven, do říše ticha, to je na

smetiště dějin, pro nepotřebnost jeho profese, v celosvětovém, mírovém Božím

království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Pozpátku, do

křesťanského středověku, to nepůjde, děkuji ti osude za to, že se nad celým Českem

smiluješ současně tím, že mnohým, pokorným a úplně poslušným SLUŽEBNÍKŮM,

svým Božím rozumem, umožníš číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ

VYSOKÝCH, od začátku, řádek po řádku. Jiné to nebude, děkuji ti osude, Ježíši Kriste v

případě, že někomu úplně poslušnému, ze svého milosrdenství, svůj Boží rozum, již

vrátíš. Neposlušní a vzpurní vládnoucí Baalové a DÉMONI se brání dokonalé Boží

lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné

koncepci energetiky Česka a světa, protože se bojí, že jejich kolo lží o křesťanském

Bohu, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, o jejich křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, udělá

BÁC, a tím udělá BÁC také KOLO LŽÍ ministra průmyslu Havlíčka, o koncepci EU

pouze na elektřinu. Politici pravice a levice EU se chlubí, že EU s výší 14 %

obnovitelné elektřiny jsou na pátém místě na světě, daleko před Čínou, a USA. Pro

odstoupení rozumu Ježíše Krista, vládnoucí NETVOŘI zapomínají dodat, že elektřina

tvoří méně než deset procent z celkem potřebné energie. Úplně pomatené hlupáky,

sloužící vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu,

SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, má tedy energeticky spasit a zachránit

pouze cca 1,4 % obnovitelné elektřiny. Cca 1,4 procent obnovitelné elektřiny, dle

39

úplně pomateného Baala, ministra průmyslu Havlíčka, má nahradit cca 60 % energie z

ropy, což je totální technický nesmysl. Viz GRAF stávajícího stavu celkem potřebné

energie pro Česko, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Úplně pomatený

hlupák, Baal, nový ministr Havlíček, za své žvásty o koncepci energetiky se nestydí, a

nezná zahanbení, kvůli odstoupení rozumu Ježíše Krista. Z uvedených důvodů, pro

odstoupení rozumu Ježíše Krista, od neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ,

KOLO LŽÍ redaktorů ČRo v Brně, se stále točí dokola. To co jsem napsal bývalému

řediteli ČRo v Brně, Ostému, na Velikonoce 2017, je totéž, co dnes píši nové ředitelce

ČRo v Brně Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz, v roce 2019. Pokud stávkující

středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, nebudou

úplně poslušní, a Bohu vděční, to je živí, pro znalost SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH

NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, budou stále v ulicích protestovat kvůli změně KLIMATU,

a hledat pochopení svých ekonomických žvástů, u vládnoucích mrtvol politiků

pravice a levice. Ti jsou však stále v energetické hrobě, pro odstoupení rozumu Ježíše

Krista, pro svou neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY

Písma o správné koncepci energetiky Česka a světa. Milovat Ježíše Krista SLOV NEBES

VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a

upřesňují, mohou jenom úplně poslušní, ŽIVÍ středoškoláci, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO.

10.) Správnou energetickou koncepcí je totální omezení provozu a výroby stávajících

Bohů lidí, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, LODÍ, atd. Dělení

majetku na soukromé majetky, a na majetky státní, již není možné. Kvůli správné

koncepci energetiky, ekologie a mravů, veškeré majetky, soukromé I státní, patří

Ježíši Kristu kvůli tomu, že energeticky shnily, kvůli konci doby BENZINOVÉ, již

dávno, již od přelomu věků konce éry fosilních paliv, již od roku 2000, kdy se začal

SOUD neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, které Kristus uvedl na cestu

jejich hnusného OVOCE, jejich úmyslů křesťanské, militaristické chamtivosti. Jedině

novou cestou KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA středoškoláků, lze naplnit Písmo VEŠKERÝCH

NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a vytvořit celosvětovou majetkovou rovinu, energeticky

nezbytnou, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého

NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. DUCHEM CHUDÍ politici pravice a levice, svými geneticky

zvířecími mozky, svými protikladnými křesťanskými dogmaty, a promyšlenými

ekonomickými vychytralostmi, chtějí spasit jenom vládnoucí Baaly a DÉMONY, což

je technicky a energeticky nemožné. Pokorní a úplně poslušní středoškoláci, mají

povinnost z textů Písma pochopit, že nastolení daleko vyšší Boží spravedlnosti, než

byla Boží spravedlnost, v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době 40-ti let

POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, je nyní nezbytná, kvůli energetické spáse

40

Česka, světa. VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz a úplně

poslušní, to je živí stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz,

brno@fridaysforfuture.cz. Dle písničky od mediálního MISTRA Ježíše Krista. Všechno

se na světě hroutí, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije

odjakživa mezi námi, od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ,

od premiéra Babiše, a nového ministra průmyslu Karla Havlíčka 8047@mail.vsfs.cz,

vsfsis@fi.muni.cz, karel.havlicek@sindat.cz, a nic se v Česku nezměnilo. Všichni

neposlušní, bez rozumu Krista mrtví, stále chtějí sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM,

místo Ježíši Kristu, všichni Baalové se chtějí na BÁLECH bavit, všichni boháči, bankéři,

politici, atd. chtějí sloužit svým dobře placeným KORYTŮM, a proto chtějí sloužit svým

vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, což je hřích, který je k energetické,

ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Bohové premiéra Babiše a ministra

průmyslu Havlíčka, jsou však pouze výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA,

KAMIONY, LETADLA, LODĚ, atd. Služba těmto lidským Bohům totálně ničí planetu

zemi, a totálně nesmyslně ničí zbývající fosilní paliva, což je HŘÍCH k energetické

SMRTI, který má především nový ministr Havlíček. Baal Ministr Havlíček je lhář,

zločinec, pokrytec a špinavá svině, kterého lze omýt čistou vodou, živou a

důvěřivou, SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH pouze v případě,

že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, mnohým svým

služebníkům, pokorným, bezmocným, a tím úplně poslušným, svůj Boží rozum zase

vrátí. Kvůli tomu, že ministr Havlíček se odmítá podřídit dokonalé lásce Božích

příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, energetici EU, a

celého světa, lžou o energetice. V předvolební kampani voleb do EU, politici pravice

a levice drze tvrdí, svými geneticky zvířecími mozky, že Česko a EU energeticky spasí

politická koncepce energetiky pouze na elektřinu. Drze lžou, kvůli odstoupení

rozumu Ježíše Krista, že jejich dobře placená KORYTA, a jejich Bohy, výrobky lidských

rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, atd., při blízkém ropném a

ekonomickém kolapsu, energeticky spasí a zachrání, obnovitelná elektřina z

fotovoltaiky, a z větrných a vodních elektráren, která dnes v EU je výši 14 %, z celkem

vyrobené elektrické energie. Politici pravice a levice EU se chlubí, že EU s výší 14 %

obnovitelné elektřiny jsou na pátém místě na světě, daleko před Čínou, a USA. Pro

odstoupení rozumu Ježíše Krista, vládnoucí NETVOŘI zapomínají dodat, že elektřina

tvoří méně než deset procent z celkem potřebné energie. Úplně pomatený hlupák,

Baal, DÉMON, nový ministr Havlíček, za své žvásty o koncepci energetiky se nestydí, a

nezná zahanbení, kvůli odstoupení rozumu Ježíše Krista. Ježíši Kriste, DUCHU SVATÝ,

který odjakživa žiješ mezi námi. Prosím, nenič TEBOU v Písmu vyvolené Česko,

odstoupením svého rozumu za to, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, stejně tak

středoškoláci, a ČRo v Brně, odmítají úplně zničit, TEBOU vytvořené protikladné

41

křesťanské žvásty, a promyšlené ekonomické vychytralosti vládnoucích Baalů a

DÉMONŮ. Vrať prosím, svůj Boží technický rozum o energetice, ze svého

milosrdenství, VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz úplně

poslušným, to je živým stávkujícím středoškolákům z Brna, z Prahy, a Švédska, atd.

media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, a úplně poslušné ředitelce ČRo

v Brně Ondryášové, hana.ondryasova@rozhlas.cz, spolu se všemi úplně poslušnými

redaktory ČRo, spolu s mnohým KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM Česka, pokorným, úplně

poslušným, bezmocným a Kristu vděčným za SOUD neposlušných. Dej Bože, svým

rozumem, ze svého milosrdenství, ať mnozí žízní po SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES

MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dej Bože prosím hlad ne po chlebu, ale po VEŠKERÉM SLOVĚ

NOVÝCH NEBES. Ježíš Kristus učinil znečištění ropy v ROPOVODU DRUŽBA,

PODOBENSTVÍM. Vyžaduje, aby především DÉMON, ministr průmyslu Havlíček, uznal

veškerou moc Ježíše Krista nad jeho geneticky zvířecím mozkem. Aby uznal, za dobré

a energeticky spasitelné texty Písma VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby

uznal, že musí být za své lži, o koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, která

tvoří pouze cca 10 % z celkem potřebné energie, vyšetřován, a následně neprodleně

poslán nikoli do vězení, ale pouze do říše ticha. Kristus neposílá vládnoucí Baaly a

DÉMONY do vězení, ale pouze ke korytům své majetkové celosvětově Boží rovnosti,

elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově

kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus nepovolí, nepocítí lítost

a nebude v Česku a ve světě nikoho želet, při další neposlušnosti středoškoláků.

Kristus chce zachránit, Božím svým rozumem, nejenom mrtvé, to je neposlušné

vládnoucí Baaly a DÉMONY, ale úplně všechny bohaté i chudé, ve všech státech,

celého světa. Veřejným zájmem Česka je vrátit se neprodleně k Ježíši Kristu. Demence

vládnoucích Baalů a DÉMONŮ je způsobená odstoupením rozumu Ježíše Krista.

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu.

Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

11.) VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz a poslušní, to je živí

stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz.

Máte povinnost být dospělí a odpovědní tím, že v pátek 3.5.2019, nebo jindy, již

nebudete protestovat v ulicích. V pátek máte povinnost změnit svět, na kongresu

úplně poslušných STŘEDOŠKOLÁKŮ, svolaném do KONGRESOVÉHO CENTRA v Praze

straub@praguecc.cz, janouchova@praguecc.cz. Společně s MALIČKOU patnáctiletou

42

školačkou Grétou Thunbergovou ze Švédka zde zajistíte, aby Česko, a tím celý svět,

začal neprodleně žít v ráji celosvětového, mírového Božího království, energeticky,

ekologicky a mravně neotřesitelného. Žid.6/3,6až12/28, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29,

K.M.1/4až6/6až24až 12/10,17,27, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Středoškoláci,

když Vaše generace chce žít v dokonalém pokoji celosvětového míru, v technicky

vyspělé společnosti, nesmíte šetřit stávající vládnoucí politické a náboženské Baaly a

DÉMONY, pokrytce, lháře a zločince, kteří, pomocí ideologie vědeckého křesťanského

militarismu, dělají veškeré zlo na světě. Na kongresu STŘEDOŠKOLÁKŮ v Praze, v

KONGRESOVÉM CENTRU, máte povinnost neprodleně úplně zrušit křesťanství,

STŘÍBRO Kristem odvržené tím, že dle vůle Ježíše Krista, zřídíte novou vládu Česka,

dle textů dále uvedených. Nová vláda Česka, pokorná a úplně poslušná, dokonalé

Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, postupně a úplně zničí

nepotřebné vládnoucí NETVORY, Baaly a DÉMONY, boháče, bankéře, zbrojaře,

vojenské kaplany, atd. tím, že každého člověka smysluplně zaměstná, na energetické,

ekologické a mravní spáse a obnově. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost,

uvedeným způsobem se neprodleně vrátit k NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu,

ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa. Máte povinnost, neposlušné, to je, pro

odstoupení rozumu Ježíše Krista, mrtvé vládnoucí pokrytce, lháře a zločince, na Božím

SOUDU nešetřit. Pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY

Písma, máte povinnost, vznešené vůdce křesťanského, pomateného militaristického

stáda, vyvléct od jejich dobře placených koryt, na Boží majetkovou celosvětovou

rovinu, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově

plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově

kontrolovaného. Chudí a bohatí spolu v míru žít nemohou. Proto dokonalý pokoj a

celosvětový mír nastane, až boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., úplně

zničíte, zničením jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT,

KAMIONŮ, LETADEL a LODÍ. DUCHEM CHUDÍ, bez rozumu Krista dementní vládnoucí

zločinci, pomocí uvedených Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, ničí nesmyslně

fosilní paliva a tím nesmyslně ničí planetu zemi, až se v základech hroutí. Protože

vládnoucí Baalové a DÉMONI lžou o koncepci energetiky, což je uvedeno na konci

každé kapitoly, lžou úplně ve všem, TRESTNÝM ZPŮSOBEM. Vaše generace, kvůli

energetické spáse Česka a světa, nesmí být lenošná. Všichni pokorní a úplně poslušní

služebníci Krista mají povinnost pracovat svýma rukama na energetické obnově

Česka a světa, na vytvoření všeho energeticky, ekologicky a mravně nového,

nezávislého na fosilních palivech. Kvůli spravedlivému potrestání vládnoucího

politického a náboženského dobytka, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů,

atd., máte povinnost rozhodnout, že dle vůle Boží, na energetické obnově Česka a

světa, se budou svýma rukama podílet všichni, také boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští

43

kaplani, atd. Kristus chce milosrdenství, a ne oběť všeho živého, v křesťanském

PEKLE blízkého ropného a ekonomického kolapsu, v křesťanském PEKLE třetí

světové války. Kristus se chce smilovat pouze nad všemi pokornými a úplně

poslušnými sužebníky, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, kde je vše

objasněno o Boží vůli, a o vyvolení Česka, být novým, úplně poslušným, to je živým

Božím lidem. STŘEDOŠKOLÁCI, máte povinnost učinit rozhodnutí, o úplném zničení

vládnoucích Bohů, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. tím, že

předáte vládu nad světem, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi tím,

že za nové vládnoucí Bohy, kněze, určíte především VZDUCHOTECHNIKY profesora

Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Středoškoláci, Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a

ZÁKONODÁRCE, trestá a bude trestat vládnoucí Baaly a DÉMONY, odstoupením svého

Božího rozumu, od jejich geneticky zvířecích mozků, až do jejich úplného zničení, až

do jejich odchodu do říše ticha, to je na smetišce dějin. Vám, úplně poslušným

středoškolákům slibuje život energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Dává

Vám naději do budoucnosti pouze v případě, když budete dobře sloužit svým

POHLAVNÍM ÚDŮM. Sloužit dobře svým POHLAVNÍM ÚDŮM, znamená sloužit Ježíši

Kristu tak, jak se to líbí jemu, to je s bázní a s úctou. Svou práci mohou dělat dobře a

smysluplně pouze ti služebníci Krista, kteří rozum od Krista mají, z jeho milosrdenství.

Podrobit se nyní vůli vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od kterých Kristus odstoupil

svým Božím rozumem, znamená skončit v PEKLE ropného a ekonomického kolapsu,

v PEKLE třetí světové války. V případě další neposlušnosti STŘEDOŠKOLÁKŮ, Kristus,

odstoupením svéh Božího rozumu, úplně zničí. STŘEDOŠKOLÁCI, dle Kristových

zákonů, každý mladý člověk má právo se všestraně vzdělávat, do svých 25 let.

4.Moj.8/23. Kristus je spravedlivý. Když nyní povstanete jako vládnoucí LVI, či jako

LVICE, když pomocí slov ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES NOVÝCH NEBES,

MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně zničíte vládnoucí Baaly a DÉMONY, úplným zničením

křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, Kristus slíbil, že Česko, svým Božím rozumem,

ze svého milosrdenství, energeticky spasí a zachrání. Těch deset, či pět let

všestranného vzdělávání, které Kristus slibuje všem mladým, do věku 25 let, které nyní

ztratíte kvůli tomu, že budete muset stavět vše energeticky nové, později, ve svém

pozdějším věku, si vyberete. Lenošné STŘEDOŠKOLÁKY, zdržující DRUHÝ PŘÍCHOD

Krista do Česka, Ježíš Kristus proklíná, zničí. 4.Moj.8/23až18/23až23/19,24, Jud.12,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

44

Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

Úplně poslušná ŽENA STATEČNÁ, stejně mocná jako NEOMYLNÝ Ježíš Kristus

ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ředitelka Ondryášová, hana.ondryasova@rozhlas.cz, má

nyní povinnost, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve

vysílání ČRo v Brně, pokácet stávající SUCHÝ STROM neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ

SPRÁVY, a tím vládu neposlušného, to je mrtvého DÉMONA, premiéra Babiše.

Ředitelka Ondryášová, má povinnost ve vysílání zajistit, mletím SLOV NOVÝCH,

KŘESŤANSKÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v ČRo v Brně, na shnilých kořenech

křesťanského STROMU neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, vybudovat NOVÝ

STROM, nové křesťanské STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, to je ŽIVÉ. Po

vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Kristus Česko

vyvlekl do vzedmutého moře mrtvých militaristických, imperialistických sviní,

pomocí vědecké ideologie křesťanského MILITARISMU, drzých křesťanských sviní

NEBESKÉHO PTACTVA ODS, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, které dnes vede drzý

AUTOPTÁK, emeritní rektor Masarykovy univerzity, NETVOR PETR FIALA. Beránek,

jediný Bůh celého světa, který vedl komunistické BERANY v době POUŠTĚ čtyřiceti let

Boží socialistické převýchovy, na Boží MAJETKOVOU celosvětovou ROVINU, byl v Česku

zabitý tím, že Ježíš Kristus uvedl na Česko ovoce úmyslů současných vládnoucích Baalů

a DÉMONŮ. Dnes vládnoucího DÉMONA premiéra Babiše a vládnoucího DÉMONA

ministra průmyslu Havlíčka. Učinil to proto, aby dnes, SOUDEM povstal proti rektoru

Bekovi, a tím proti všem vzpurným, neposlušným NETVORŮM, Masarykovy univerzity.

Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu.

Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stálenekoná.

12.) VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz a poslušní, to je živí

stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz.

Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, v nekonečné křesťanské

POUŠTI, kde slovo pravdy o Kristu ZÁKONODÁRCI neprší, vede Česko, dle textů Písma

odjakživa. Dle již objasněných textů Písma, na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ

komunistických OVCÍ, či BERANŮ, pomocí VĚDECKÉHO MARXISMU LENINISMU, v

době 40 ti let POUŠTĚ Boží socialistické, komunistické spravedlnosti. Jer.1/17až6/19,

Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15až5/10,18,25až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd.

Po vyjití z OVOCE ÚMYSLŮ komunistických BERANŮ, Kristus na Česko uvedl OVOCE

ÚMYSLŮ Baala, vlastníka PRACHŮ, pravdoláskovce prezidenta Havla, a jeho ZLÉHO

Boha, zločince, pokrytce Satana biskupa Malého, pomocí VĚDECKÉHO, křesťanského

45

IMPERIALISMU a MILITARISMU, pomocí žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na

výnosný trh, což je hřích, který je k energetické ekologické a mravní SMRTI Česka a

světa. Jer.1/17až6/19až31/27,32, K.M.1/4až6/6až24,7/16až12/10,17,27,15/12až19/6,

Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Jan.2/14 ,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7,

atd. Úplně poslušní Bohové, to je živí stávkující středoškoláci z Brna brno@

fridaysforfuture.cz. Kristu se bude líbit, když nyní vytvoříte NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI

tím, že dle textů v minulých kapitolách, vytvoříte TŘETÍ OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ

VYSOKÝCH, spojením dvou osob, MALIČKÉ patnáctileté školačky, mediální HVĚZDY

zářící navěky a navždy, Gréty Thunbergové ze Švédka, a MALIČKÉHO Stanislava

Oplatka, předkladatele PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Sír.5/5,7/16,13/18až

43/26,31,48/3,51/30, Jan5/34,38,43,8/17,42až15/25, Bár.4/1až6/71, Zach.1/4až13/7,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Zjev.1/1až22/21, atd. Tím křesťanům zničíte jejich dočasného Boha, jejich SYNA

ČLOVĚKA, jejich křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM.

Iz.48/5,11,57/10,16,20. Křesťanství je Kristem prokleté. Protikladná dogmata Satanů

kněží, a promyšlené ekonomické vychytralosti jejich Bohů, vládnoucích DÉMONŮ a

Baalů, znemožňují NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, nastolit vládu nad

vším stvořením, svou dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma.

Jan1/1až11/50,52,15/25, Jer.1/17až6/30až31/27až51/58, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7,

atd. Středoškoláci. SETKÁNÍ s Kristem TŘETÍHO DRUHU, s úplně poslušným a Bohu

vděčným technickým lidem VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, které Kristus, svým

technickým rozumem živí odjakživa hirs.j@fce.vutbr.cz, máte povinnost zajistit v

Praze. Jer.1/17až5/7až23/29,32až31/27,32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Slovo

dvou OSOB o novém Kristu, SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je pravé

tím, že je to SLOVO PRAVDY o neprodleném ukončení nesmyslného ničení fosilních

paliv, a SLOVO PRAVDY o správné koncepci energetiky Česka a světa, od Gréty a

Stanislava. Máte povinnost zajistit, aby toto slovo PRAVDY zaznělo na kongresu

STŘEDOŠKOLÁKŮ, který máte povinnost svolat neprodleně, do KONGRESOVÉHO

CENTRA v Praze, v pátek 3. května 2019. Máte povinnost na kongres pozvat Grétu ze

Švédka proto, aby viděla, jak vypadá SOUDNÝ STOLEC s vládou NETVORA premiéra

Babiše. S vládou DÉMONA Babiše nesmíte mít nic společného, protože do geneticky

zvířecích mozků, vládnoucích, neposlušných, to je mrtvých sviní, Boží technický rozum

nevstoupí. Pro odstoupení Božího rozumu, vládnoucí NETVOŘI, svými geneticky

zvířecími mozky, ničí nesmyslně planetu zemi, až se v základech hroutí. Kristus se do

Česka vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až po vzkříšení z

NEMRTVÝCH či MRTVÝCH křesťanských a ateistických sviní Česka, ze vzedmutého

46

moře křesťanských, ateistických, militaristických sviní. Toto moře již nebude, vyschne,

mluvením uvedených pravd o Ježíši Kristu, a o jeho energeticky, ekologicky a mravně

správné cestě Česka a světa, platné pro všechny národy světa. VZDUCHOTECHNICI

profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz a úplně poslušní, to je živí stávkující

středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Na

kongresu v Praze, nesmíte vést plané a zbytečné řeči, protože realizaci dokonalé Boží

lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka

a světa, nesmíte odložit ani o den. Na kongresu v Praze, místo planých řečí, máte

povinnost vytvořit novou vládu Česka, v dále uvedeném složení. Na kongresu

středoškoláků musí vyrazit maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda

ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, již

odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3.

Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a

lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10.

SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13.

Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké

silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj.

A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a

jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, u

STŘEDOŠKOLÁKŮ v Brně a v Praze, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20,

K.M.18/13, atd. VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz a úplně

poslušní, to je živí stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz,

brno@fridaysforfuture.cz. Já tímto opakovaně, místo sebe, určuji za proroka

profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. On Vám na

kongresu vysvětlí vše o energetické spáse, kterou představuje výstavba měst a

sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500

lidí, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelných. Opakovaně určuji za premiéra

nové vlády SEDMÉHO ANDĚLA, sedmého premiéra Česka, odborníka na energetiku,

Ing. Topolánka. Opakovaně určuji za ministra zahraničí nové vlády Česka stávajícího

premiéra Babiše. Za nového prezidenta Česka opakovaně určuji odborníka na

energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500

lidí, projektanta VZDUCHOTECHNIKY Ing. Rakose z Brna. Úplně poslušní, to je živí

stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz.

Máte povinnost uvedené ODBORNÍKY pozvat na kongres STŘEDOŠKOLÁKŮ v Praze a

nabídnout jim uvedená místa. Když se nepodřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a

zákonů POLE VĚDY Písma, máte povinnost vyvolit jiné ODBORNÍKY, ochotné se

podřídit Boží vůli, protože Písmo o vyvolení Česka, a o vyvolením Vašem, být BOŽÍM

SYNEM, BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným, je neodvolatelné. Když

47

nepošlete neposlušné, to je MRTVÉ vládnoucí Baaly a DÉMONY, do říše ticha, to je

na smetiště dějin, trestající Kristus Česko brzy úplně zničí STRAŠLIVOU ZÁHUBOU.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30,

Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20,

Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7,

Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,

2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8,

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19,

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39

/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21,

2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11,

Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19až25/11,32/13,

Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47,

2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24,

Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY.

Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu.

Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

13.) VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz a poslušní, to je živí

stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz.

Kristus, v OHNI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uvádí, že úplně

48

poslušní, to je živí lidé dělají to, co se Kristu líbí. Kristu se bude líbit, když úplně

poslušní služebníci Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, budou chtít mít ve všem po

nedostatků tím, že neprodleně, V TOMTO SVATÉM TÝDNU, na SAZOMETNOU

STŘEDU 17.4.2019, SPÁLENÍM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, spálením drzých

politiků pravice a levice, nastolí vládu NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a

SOUDCE. Což se NESTALO. Dle podobenství, uvedené ve HŘE O TRŮNY, vláda, která

momentálně akutně ohrožuje lidstvo, je vláda NEMRTVÝCH, v čele s NOČNÍM

KRÁLEM premiérem Babišem. Dle Lidových novin z 16.4.2019, dle plakátů v Praze,

vláda nemrtvého premiéra Babiše se skončila již v pondělí 15.4.2019. Stane se tak,

když ve víře v NEOMYLNÉHO Krista, na SAZOMETNOU STŘEDU, uplně poslušný lid

VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Babiše, a úplně poslušní STŘEDOŠKOLÁCI z Brna,

promění křesťanské a ateistické chrámové zpěvy v kvílení tím, že ŽÁREM OHNĚ SLOV

NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, spálí hnůj sviní mnohých vědců

Masarykovy univerzity, OTCŮ Bohu milých zakladatelů vědeckého křesťanského

militarismu a imperialismu, pomocí žití byznysmenů na výnosný trh. Jedná se

především o zničení hnoje sviní těch vědců, které nelze přenést do bran

celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně

neotřesitelného. Jde o zrušení všech Bohu milých OTCŮ ZAKLADATELŮ křesťanských

sociologů, politologů, ekonomů, křesťanských filozofů a jiných sviní, tím i politiků

pravice a levice, což jsou skrýše Bohem prokletého nebeského PTACTVA ODS, NEBES

křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, na Masarykově univerzitě. SLOVO křesťanských

NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Bohem prokletého vůdce PTACTVA ODS, emeritního rektora

MU, politologa Petra Fialy, je ohavností novému Ježíši Kristu, Bohu SLOV NEBES

MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tímto textem se zjevil spravedlivý Boží SOUD hnoje sviní vědců

rektorů, OTCŮ ZAKLADATELŮ vědeckého militarismu a imperialismu, Masarykovy a

Karlovy univerzity, kteří se odmítají bát ŽIVÉHO Ježíše Krista, SLOV NEBES MRAVNĚ

VYSOKÝCH. Hnůj sviní OTCŮ vědců rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity, pro svou

neposlušnost, je hoden SMRTI v křesťanském PEKLE třetí světové války. Kristus může

soudit svět mrtvých křesťanských a ateistických sviní, pouze odstoupením svého

Božího rozumu, což je znamení DRUHÉHO PŘÍCHODU trestajícího Krista ZLODĚJE, do

jím v Písmu vyvoleného Česka. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, byl v době

POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti. DRUHÝ PŘÍCHOD

Krista ZLODĚJE do Česka, je nyní kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, k

Božím SYNŮM VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše, a SYNŮM protestujících

STŘEDOŠKOLÁKŮ. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka, je

proto především příchodem k technickému lidu úplně poslušných SYNŮ

VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně. Kristus ničí

uvedené křesťanské NETVORY, které na Masarykově zasadil před sto léty, při vzniku

49

univerzity. Nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, svůj Boží technický

rozum, technickému lži lidu VUT v Brně nevrátí, když na Masarykově univerzitě

nenastane DEN HOŘÍCÍ JAKO PEC, pro spálení všech OTCŮ ZAKLADATELŮ

křesťanského vědeckého militarismu a imperialismu, při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ

PÁTEK, dne 19.4.2019. Kristus chce bdít, budovat a sázet vše energeticky, ekologicky a

mravně nové, především do geneticky zvířecích mozků technického lidu SYNŮ

VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše. Z titulu energetické, ekologické a mravní spásy,

nemůže Ježíš Kristus současně vládnout ze stávajících křesťanských SLOV NEBES

MRAVNĚ NÍZKÝCH, a ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH.

Protože mně, SYNOVI, v pondělí, 15.4.2019, trnuly moje vlastní zuby, bylo to kvůli

nepravosti víry v Krista, Baalů Baalova domu Masarykovy univerzity, hnoje či sviní

OTCŮ ZAKLADATELŮ vědeckého křesťanského kapitalismu, imperialismu, a

militarismu, kvůli tomu, že vládnoucí křoví, kterým zarostla celá země, stále odolává

ŽÁRU OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nepravost

víry OTCŮ ZAKLADATELŮ v Baaly a v DÉMONY, a v Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO

protikladnými dogmaty katolíků a protestantů evangelíků, je zjevná, což musí být

zřejmé všem úplně poslušným služebníkům, SYNŮM Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO,

který žije mezi námi. Každý pokorný a úplně poslušný služebník Krista, SYN, musí nyní

zemřít, za tři dny, od SAZOMETNÉ STŘEDY, do VELKÉHO PÁTKU, na svou vlastní

NÁBOŽENSKOU, TECHNICKOU a jinou nepravost. Od krutého zmijího jedu, od

jedoviny dračí, OTCŮ ZAKLADATELŮ křesťanského vědeckého militarismu, či

imperialismu, hnoje sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, nyní musí trnout

každému vzpurnému a neposlušnému křesťanskému NETVORU, jeho vlastní zuby.

Nový Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ZLODĚJ, neodpustí neposlušným

OTCŮM ZAKLADATELŮM z Masarykovy a Karlovy univerzity, žádný jejich skutek. Kdo

nyní, místo zřízení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně

neotřesitelného Božího království, na kongresu úplně poslušných státníků celého

světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, znovu začne sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a

tím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům,

vojenským kaplanům, atd. kráčí do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do

PEKLA třetí světové války, do PEKLA úplného zničení Česka. Výrobky lidských rukou,

PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, pokorným a úplně poslušným služebníkům Krista

ZLODĚJE, SYNŮM, již nesmí být Bohem. Hnůj sviní vědců OTCŮ ZAKLADATELŮ

RELIGIONISTŮ Masarykovy univerzity, již nesmí nikoho učit poznávat Ježíše Krista

UKŘIŽOVANÉHO, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Nového Krista musí každý SYN

znát z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH.

Svoje zákony, dokonalé Boží lásky, POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky,

ekologie a mravů, úplně poslušným služebníkům Krista, Kristus naprogramuje SÁM,

50

do jejich geneticky zvířecích mozků v případě, že se k novému Kristu zloději, vrátí na

Velikonoce 2019, dobrovolně a radostně, celé Česko, COŽ SE NESTALO. Zkáza

křesťanského chrámu NORTE - DAME před Velikonocemi 2019, je podobenstvím o

úplném zničení křesťanských militaristických sviní, OTCŮ ZAKLADATELŮ Baalů a

DÉMONŮ Masarykovy a Karlovy univerzity, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO. Je

stejným podobenstvím jako úplné zničení Baalova domu, SVĚTOVÉHO

OBCHODNÍHO CENTRA, DVOJČAT v USA, 11. září 2001. Je to stejné podobenství jako

osm výbuchů na Srí Lance v neděli 21.4.2015, na HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ, kdy bylo

Kristem ODHOZENO, ve třech kostelích, třech hotelech, ubytovně a na policejní stanici

700 zabitých a raněných. Zabito bylo cca 250 neposlušných sviní, zraněno bylo 450

neposlušných sviní. HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ nastal proto, aby Kristus usvědčil ze lži

hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity. Protože vzkříšení ze

vzedmutého moře křesťanských, ateistických a jiných sviní, na Masarykově a

Karlově univerzitě zase nenastalo, Kristus dokazuje všem křesťanským lhářům, kteří

mluví o Kristově POKOJI, že žádný POKOJ nikdy nebyl a nikdy nebude, dokud

vzkříšení NEMRTVÝCH rektorů univerzit z MRTVÝCH SVINÍ nenastane. Kristus si

nepřeje obnovovat nic starého, křesťanského, to je obnovovat křesťanské vládnoucí

Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, politiky pravice a levice, atd. Přeje si, na vše

křesťanské, militaristické, imperialistické, rychle zapomenout, na všechny uvedené

neposlušné, vzpurné, to je mrtvé vládnoucí Bohy. Vyžaduje, aby především královské

kněžstvo SYNŮ VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, kvůli energetické, ekologické a

mravní spáse, přetvořilo celé stvoření, celého světa, výstavbou domů ZIMNÍCH

BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve

FOTOGALERII na www.pametni.kniha.cz. Kristus Česko úplně zničí, když VELKÝ PÁTEK

19.4.2019, neučiní DEN HOŘÍCÍ jako PEC, pro Kristem odvržené OTCE ZAKLADATELE

Baalů a DÉMONŮ, což se zase NESTALO. Po zesnutí OTCŮ ZAKLADATELŮ křesťanského

vědeckého imperialismu a militarismu, na Masarykově a Karlově univerzitě, po jejich

odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin, život vládnoucích SYNŮ

VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, a SYNŮ protestujících STŘEDOŠKOLÁKŮ, bude

probíhat stejně, jako probíhá dnes. Kristus bude mnohé SYNY trestat odstupováním,

či vstupováním svého Božího rozumu, do geneticky zvířecích mozků, SYNŮ. Kristus

bude mnohé SYNY trestat tím, že bude trestat zvířecí pudy neposlušných SYNŮ,

vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Proto ať se každý OTEC

ZAKLADATEL vědeckého křesťanského, militaristického PEKLA třetí světové války, či

PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, Ježíše Krista bojí strachem, jaký ještě

nikdy nebyl. Stejně tak ať se Krista bojí, každý vládnoucí SYN lži lidu technického.

Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu.

Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

51

14 .) VZDUCHOTECHNICI úplně poslušného profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v

Brně hirs.j@fce.vutbr.cz a úplně poslušní, to je živí stávkující středoškoláci z Brna

media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který

žije odjakživa mezi námi, již nechce jím v Písmu vyvolené Česko rozvracet, podvracet,

bořit, ničit a škodit, pomocí křesťanské militaristické ideologie hnoje sviní vědců

rektorů Masarykovy univerzity, Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, Bareše, a rektorů

Karlovy univerzity Zimy, Hampla, atd. Chce, aby především VDOVA ZE SAREPTY,

úplně poslušný lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, se ucházela o MUŽE Ježíše

Krista, o NEOMYLNÉHO ZÁKONONODÁRCE a SOUDCE, všech úplně poslušných států

světa. Totéž platí pro BÍLÉ NEVĚSTY z řad protestujících středoškoláků z Brna a Česka.

Kristus úplně poslušnému Česku zůstal MANŽELEM i ŽENICHEM kvůli tomu, aby do

geneticky zvířecích mozků veškerého křesťanského a ateistického lži lidu Česka a

světa, mohl sázet nové věci, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů,

nejenom pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ

VYSOKÝCH, ale i svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Nechce,

aby VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše zneužívali Boží technický rozum. Kristus nyní

technický lid živí, svým Božím rozumem, a VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše

cizoloží s Baaly a DÉMONY, s hnojem sviní Baalova domu rektorů Masarykovy a

Karlovy univerzity. Úplně poslušní VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, stejně tak

protestující středoškoláci z Brna, jsou tímto pomazání za proroky místo mě,

předkladatele pomalého Božího SOUDU neposlušných, mrtvých křesťanských a

ateistických sviní, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bůh soudí drzé Baaly z Masarykovy

univerzity, a křtí je OHNĚM svých NOVÝCH SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES

MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus dá Česku a světu déšť NOVÉ a VĚČNÉ MANY Božího

slova, když SOUD sviní Baalova domu Masarykovy univerzity bude ukončen v ČRo.

Jer.1/17,5/7,6/19,30až23/29,32až31/22,27,32až51/58, 2.Král.3/2,10/27,17/29,34,40,

1.Král.17/12,14,23,18/17,24,19/15,22/47, Žalm14/1,24/4,33/6,37/5až38,102/18,27,

K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33,

atd. VZDUCHOTECHNICI poslušného profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně

hirs.j@fce.vutbr.cz a úplně poslušní, to je živí stávkující středoškoláci z Brna

media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který

odjakživa žije mezi námi, tímto POSLEDNÍM SOUDEM PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, se

SOUDÍ s neposlušným, to je s mrtvým hnojem sviní vědců rektorů Masarykovy

univerzity, Schmidtem, Zlatuškou, Fialou, Bekem, Barešem, a stejně tak s rektory

Karlovy univerzity Zimou, Hamplem, atd. Soudí se s nimi, pomocí těchto textů SLOV

52

ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby v Písmu

vyvoleném Česku, mohl nyní, neprodleně, v době úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK

19.4.2019, nastolit svou vládu jediného, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE,

nad vším vzpurným tvorstvem. Na Velikonoce roku 2019 je PRAVÉ POLEDNE třetího

křesťanského tisíciletí. Do vyvoleného Česka přichází Ježíš Kristus, PÁN PÁNŮ a KRÁL

KRÁLŮ, nový Bůh celosvětového míru a pokoje, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE

celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného,

který již nedovolí, aby kdokoli zneužíval jeho Boží rozum, a jeho DUŠI, kterou má

jeho ŽENA STATEČNÁ, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES

MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v horoskopu v novinách Rovnosti uvádí, že po rozhovoru

se sekretářkou nového rektora Bareše, dekan@med.muni.cz, chlubna@med.muni.cz,

sekretariat@nudz.cz, na Masarykově univerzitě to již nikdy nebude lepší, pro pýchu

stoletého hnoje sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity. Na novém rektoru,

NEUROLOGU Barešovi, Kristus naplnil texty Písma o svém SOUDU s neposlušnými,

to je mrtvými rektory. Římanům1/18,33,2/5,8,16až11/32, atd. Rektor Bareš z

PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, poznal Boha SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ

VYSOKÝCH. Ve své pýše, svého geneticky zvířecího rozumu, v tradicích sta let

ostatních neposlušných, to je mrtvých rektorů, nevzdal jedinému Bohu světa čest,

ani mu není vděčný za SOUD křesťanských a ateistických, neposlušných, to je

mrtvých sviní všech rektorů, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Jeho myšlení, jeho geneticky

zvířecího mozku, ho znovu zavedlo do křesťanské, či ateistické marnosti. Jeho zcestná

mysl, jeho geneticky zvířecího mozku, Masarykovu univerzitu znovu přivedla do

děsivé temnoty křesťanských protikladných nauk o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, ke

zlému středověkému křesťanskému Bohu, k vládci křesťanského PEKLA, ke

křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Sekretářka pravila, že nový rektor Bareš, ve své

geneticky zvířecí přirozenosti vědce NEUROLOGA, jako neposlušný, to je jako mrtvý, je

dostatečně křesťansky moudrý. Proto v žádném případě, spolu se mnou nebude

studovat NEUROLOGII z ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ

VYSOKÝCH. Pro svou křesťanskou, či ateistickou moudrost, však tím znovu upadl do

křesťanského, či ateistického bláznovství ostatních pokrytců, zločinců a lhářů. Dle

písničky od živého Ježíše Krista. Zrušil jedenácté Boží přikázání. Zabil dokonalou Boží

lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o celosvětově správné koncepci

energetiky, ekologie a mravů. Je kruté zrušit Boží lásku, která ještě nezomrela, která

ještě žije. Dle ČRo2, veškeré lidstvo světa váží 324 milionů tun. Váha lidstva tvoří

pouze jednu setinu procenta váhy veškerého ostatního tvorstva. Tak nepatrná je váha

lidstva, které, přes svou nepatrnou hmotnost, pomocí své SKÁLY, kterou je ROPA,

kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA a LETADLA, dělá takové

zlo, až se celá země v základech hroutí, kvůli neposlušnému hnoji sviní vědců Baalů

53

rektorů Masarykovy univerzity, OTCŮ zakladatelů křesťanského militarismu a

imperialismu. Hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, OTCŮ veškerého zla na

světě, vědí o spravedlivém Božím rozhodnutí, vědí o energetické nezbytnosti úplně

zničit křesťanství a ateismus, a tím úplně zničit Baaly a DÉMONY, to je boháče,

bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. Vědí, že vládnoucí Baalové a DÉMONI,

stejně tak jejich Bohové, politici PRAVICE a LEVICE, kteří svými ekonomickými,

militaristickým žvásty, ničí planetu zemi, až se v základech hroutí, jsou hodni SMRTI,

ve vrcholném Božím trestu, v PEKLE třetí světové války, v době blízkého ropného a

ekonomického kolapsu. Hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, přestože ví,

že hněv Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE již neprodlévá, jedná

však stále stejně zle. Rektoři univerzit jsou zločinci, kteří drze pokrytecky ve všem

lžou, protože lžou o Ježíši Kristu, a to kvůli zachování svých dobře placených KORYT.

Tímto svým jednáním schvalují stejné jednání svým Bohům, hnoji sviní vědců politiků

PRAVICE a LEVICE. Celá bída křesťanského, ateistického světa, je tímto vyzpívaná. Na

novém rektoru, NEUROLOGU Barešovi, Ježíš Kristus naplnil texty Písma, o nezbytném

zničení hnoje sviní těch vědců Masarykovy univerzity, které nelze přenést do bran

celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně

neotřesitelného. Jde především o zrušení všech sociologů, politologů, ekonomů,

křesťanských filozofů a jiných sviní, což jsou skrýše Bohem prokletého nebeského

PTACTVA ODS, NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. SLOVO NEBES MRAVNĚ

NÍZKÝCH, Bohem prokletého vůdce PTACTVA ODS, emeritního rektora MU Petra Fialy,

je ohavností Ježíši Kristu, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Spravedlivý Boží

SOUD hnoje sviní vědců rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity, se tímto zjevil.

Tím je hnůj sviní vědců rektorů Masarykovy univerzity, hoden SMRTI v křesťanském

PEKLE třetí světové války. Kristus může soudit svět mrtvých křesťanských a

ateistických sviní, pouze odstoupením svého Božího rozumu, což je znamení jeho

DRUHÉHO PŘÍCHODU do jím v Písmu vyvoleného Česka, k technickému lidu VUT v

Brně. Římanům1/18,33,2/5,8,16,3/6,19,7/18,8/19,28,9/18,28,10/14,11/25,32,16/20,

Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,

5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78,

2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24,

54

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21,

2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11.

15.) VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, a stávkující středoškoláci z Brna. Jak jinak

by neposlušné, mrtvé zlé rektory MU a KU, svině či NETVORY, Baaly, vlastníky SLOV

NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, mohl soudit pomalým Božím SOUDEM, než

odstoupením svého Božího rozumu. Řím.3/6až11/32, K.M.1/4až7/16až12/10,17,27,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Gal.1/7,6/7, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Kristus v Písmu

slibuje, že z nejmenšího PŘEDKLADATELE ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ a MRAVNÍ

SPÁSY, Stanislava Oplatka, učiní mocný národ, spěšně, v pravý čas, v době ÚPLŇKU

MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 2019, pomocí textů Písma, o uzavření SMLOUVY NOVÉ a

VĚČNÉ, o projednání ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ

VYSOKÝCH, s Božím technickým lidem, s královským kněžstvem BOHŮ, BOŽÍCH

SYNŮ, se VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz a s královským

kněžstvem BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušných protestujících středoškoláků z

Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. COŽ SE NESTALO. Přesto

však nad Českem vychází sláva Ježíše Krista, sláva jeho SLOV ŽÁRU OHNĚ

VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně

doplňují a upřesňují. Kristus vše uvedené učiní spěšně tím, že někomu poslušnému,

svůj Boží rozum, snad již vrátí, ze svého milosrdenství. Při odstoupení Božího rozumu,

každý mozek, geneticky zvířecí, zemdlel. Izaj.29/11až24,57/10,16,20,60/1až22,66/24.

VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, hirs.j@fce.vutbr.cz a poslušní, to je živí stávkující

středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz. Ježíš

Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, se změnil v nepřítele všem

neposlušným, pro odstoupení rozumu Krista MRTVÝM křesťanským a jiným

ateistickým sviním, rouhačům, za to, že nesmyslným spalováním fosilních paliv ničí

planetu zemi tak, až se v základech hroutí. Kristus neposlal vládnoucí svině Česka,

svádět křesťanský, ateistický, militaristický a jiný neposlušný, to je mrtvý lži lid,

křesťanskými, náboženskými, ekonomickými, militaristickými, zbrojařskými a

energetickými žvásty a klamy, a politickou chvástavostí politiků pravice a levice.

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,

atd. Na Kristem prokletou lži vládu premiéra Babiše opakovaně podávám trestní

55

oznámení orgánům činných v trestní řízení, kvůli naprosto nesmyslné energetické

koncepci ministra průmyslu pouze na elektřinu, kterým nyní bude Karel Havlíček

karel.havlicek@sindat.cz, 8047@mail.vsfs.cz, vsfsis@fi.muni.cz. Naprosto nesmyslná

energetická koncepce vlády pouze na elektřinu je objasněna vždy na konci kapitoly.

VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, a úplně poslušní, to je živí stávkující

středoškoláci z Brna. Je Vaší povinností úplně zničit politické a náboženské tradice

uvedených vládnoucích pomatenců a zločinců, křesťanských a ateistických SLOV

NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ukončením lhaní o Ježíši Kristu VÍTĚZNÉM, vítězícím nad

veškerým politickým a náboženským dobytkem, pomocí textů ŽÁRU OHNĚ SLOV

PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Je naprosto nesmyslné jít v

pátek 3.5.2019 protestovat za ZMĚNU KLIMATU do ulic, a vytahovat tím z

energetických, ekologických a mravních HROBŮ vládnoucí pomatence vlády Kristem

prokletého, neposlušného, to je mrtvého DÉMONA premiéra Babiše, když

VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, NEPOSLUŠNÝCH VLÁDNOUCÍCH SVINÍ, stále v Česku

nenastalo, ani na Velikonoce roku 2019. OVOCEM jejich ÚMYSLŮ, jejich geneticky

zvířecích mozků, které na neposlušné, to je mrtvé vládnoucí svině, Ježíš Kristus uvedl,

odstoupením svého rozumu, jsou jejich technické žvásty o tom, že správná koncepce

energetiky Česka a světa, je ekonomická konkurence mezi dodavateli energií, což je

prokazatelně totální technický nesmysl. Kristus se možná do Česka vrátí, svým Božím

technickým rozumem, ze svého milosrdenství, když zajistíte VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH

celého, Kristem vyvoleného Česka. Pokorní a úplně poslušní služebníci NEOMYLNÉHO

Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mají povinnost úplně SPÁLIT a VYSUŠIT vzedmuté

moře neposlušných, to je mrtvých křesťanských, ateistických, politických a

náboženských sviní, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES

MRAVNĚ VYSOKÝCH. VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH VLÁDNOUCÍCH SVINÍ Česka, nelze

realizovat na ulicích. Hlas boje milicionářu na ulicích v Česku již zněl v roce 1948 v

době, kdy se vůdce komunistických OVCÍ, BERAN Klement Gottwald se vrátil z

HRADU, aby naplnil Písmo tím, že v Česku, dle vůle Boží zajistil, v NEKONEČNÉ

KŘESŤANSKÉ POUŠTI, čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické, komunistické

spravedlnosti, vlády komunistických BERANŮ. Čtyřicet let POUŠTĚ Boží komunistické

spravedlnosti, byl trest Boží, za ignorování dvou Božích PROROKŮ, dvou PINCHASŮ

Marxe a Engelse, kteří, dle vůle Boží, prorokovali nezbytnost, nutnost, úplného

zničení boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, žoldáků, zbraní, PRACHŮ,

atd. což dodnes nenastalo. Trestem zlých neposlušných bude nyní třetí světová válka.

Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu.

Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

56

16.) Kristus odedávna připravoval odtranit SMRT ropného a ekonomického kolapsu,

SMRT třetí světové války, výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro

SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Iz.1/1až22/11až66/24. Kristus, v době

přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, soudem boháčů, bankéřů,

zbrojařů, vojenských kaplanů, nastoluje neúspěšně, svou Boží spravedlnost. Každému

člověku dává první třídu. Bydlení, stravování, a povinnost pracovat dle Božích zákonů,

dle schopností od Ježíše Krista. Boží zákony jsou platné pro všechny státy světa.

Především VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, musí

milovat sebe tím, že budou milovat také Boží rozum, o změně PARADIGMATU,

kterou činí Kristus v Česku tím, že v novoluní MĚSÍCE v květnu 2019, svými zákony,

nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech, z věčných

příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca

1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na

www.pametni-kniha.cz. V době Božího SOUDU, každý neposlušný, mrtvý, pro

odstoupení rozumu Krista, zemřel na svou vlastní nepravost. Kristus se smiluje, svým

rozumem, až VZDUCHOTECHNIKŮM z VUT v Brně, a středoškolákům, od jedoviny

dračí energetické spásy, kterou mele hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity, budou

trnout jejich vlastní zuby, kvůli vlastní nepravosti technického lidu. Poslušný, to je

živý, služebník Krista, ZÁKONODÁRCE, není nikdo. Jer.1/17až31/27,30,32, 2.Kor.10/4.

Kristus se chce nad jím v Písmu vyvoleným Českem slitovat, svým Božím rozumem, a

dát Brnu DEŠŤ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a nemůže. Kristus

potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl

jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a

sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca

1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, atd.,

informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz.

Nový Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty,

GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus

ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Kristem projednalo

SMLOVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa,

který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé

naturální plnění a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je Božím příkazem. OTEC farář Hének musí

v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech

restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů

ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně

poslušných služebníků Krista. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí,

aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu

vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Kristus v Písmu i v písničkách

57

uvádí, že Otcové Bohu milí kněží, pokorní a úplně poslušní, do říše ticha, to je na

smetiště dějin, nemají utíkat nakvap. Vždyť mají povinnost oslavit nového Ježíše

Krista, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až na věky věků. Posmívat se Kristu,

křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi,

je hřích k energetické SMRTI. Vládnoucí politický a náboženský dobytek, v době vlády

neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, žádný pokoj nemá. Je to z toho

důvodu, že Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, neposlušnou a vzpurnou vládnoucí

elitu Česka, vládnoucí politický a náboženský dobytek, podvrací, rozvrací, boří, škodí

a ničí. Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých

87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv,

kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho.

Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN

SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by Otec farář

Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení v

polovině týdne, ve středu. Kristus nabízí nové DNES, nového úplňku MĚSÍCE.

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,

2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11,

atd. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít

každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to

robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával

morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu,

kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či

NETVORŮ tím, že LÉKAŘ Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který

robotickou eutanazii povoluje. Jedině Kristus zná, co je pro staré a nemocné lidi

dobré. Křesťanské svině, které odmítají povolit robotickou eutanázii, nemají o Kristu

ani ponětí. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým

lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý

člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Ti kazí dobré mravy Česka a světa. Stávající lékaři

Baalové, jsou horší než hitlerovec Mengele. Staré nemocné lidi mají za pokusné

králíky, drze je operují, řežou jim střeva, žaludky, nohy, dělají z nich ležáky, a nestydí

se, neznají zahanbení, brání se Božímu rozkazu o setření slz z očí i starým lidem,

kvůli své SKÁLE, svým dobře placeným korytům. O sousedovi Arturovi píši také kvůli

pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby

plyn zbyl pro živé, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro

malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také

elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také

není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého

člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, vykopaného pro celou oblast, na

58

vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní

stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se

lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO.

Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí nad neposlušnými, mrtvými. Trestající

Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a

jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta - vozy, i s těmi, co na

nich jezdí. Ageus2/18,22, atd. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně

rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli

ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky,

ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH.

Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni

zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU, v roce 2019

viditelně nestalo. Ježíš Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami

nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince,

dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Já

jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, to je

odstoupení jeho rozumu, od technické elity Česka, v případě úplné poslušnosti. Dle

písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová státní správa, úplně poslušná.

17.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již

překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským

dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a

ZÁKONODÁRCE z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Boží technický lid VUT v Brně,

ČVUT, projektanti, úplně poslušný premiér Babiš, a ostatní politici neprodleně

iniciovali, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda

ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat

nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní

dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6.

Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO

STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a

životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve

SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový

Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich

křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na

VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový

Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích

lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají

59

ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské

MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE

VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří

v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zničit v

OSMÁ DEN, v OSMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista nad lidmi celého světa, děsivou

temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na

SVĚTĚ. Nehem.8/9,11,18, atd. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to

zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY

Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet

v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH

SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit

koleje pro regionální dopravu, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad

lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí

politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš

Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro

odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a

křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko

neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je

to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení

rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří

odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES,

kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY

Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je

křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí,

nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura

na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, protože vyžaduje, aby každý úplně poslušný

stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU

OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského

pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma,

především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a

dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na

sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské

svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami militarismu.

Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA, těchto

textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí.

Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a

zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli,

pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na

60

muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni

lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit,

loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a

ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER:

PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a

zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste žádán, abyste zrušil děsivou

temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu tím, že neprodleně zrušíte

volby 2019 do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet.

Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí,

protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat.

Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech,

a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo - láskovec, Satan, kněz Tomáš Halík,

nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP

zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla

úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou

přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pro naprosto

chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou,

kvůli vzpouře NSS. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Bohové,

měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný

celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle učení docenta

Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 %

celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro

snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z

Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren,

pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z

celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové

energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní

elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z

řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v

uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy

cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60

% z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle

zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký

ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministryně průmyslu

Nováková není prohlášená za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí

elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou

energii. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je

dementní, kvůli neposlušným kněžím. Pravda o Bohu, a pravda o energetické Boží

61

koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti Česka. Bez rozumu Krista, úplně

dementní ministr školství, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale

kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu.

Spása je v neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby.

Kristus v Písmu uvádí dvě protikladné nauky o počasí. Jednak tvrdí, že např. některé

VICHRY např. v USA, stvořil za trest. Tvrdí, že ve svém hněvu proti Baalu Trumpovi,

jim dává jejich běsnící sílu. Slibuje zároveň, že úplně poslušné vládnoucí Baaly a

DÉMONY přestane trestat, až v Česku učiní SOUD Baalů a ekonomů, na Masarykově

a Karlově univerzitě. Sír.5/5,7/16,13/18až39/28až43/26,31, Iz.5/4,16až66/24, atd.

Kristus v Písmu uvádí, že Kristem vyvolené Česko má povinnost, Božím soudem

hnoje sviní vědců Baalů rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity, úplně spálit křoví

politického a náboženského dobytka, politologů, sociologů, politiků pravice a levice,

boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., kterými také nyní, kvůli

neposlušnost technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše z VUT v Brně, a

kvůli neposlušnosti středoškoláků z Brna, zarostla celá země. Nesmí z nich zůstat ani

kořen, ani větev tím, že v Česku vyjde SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích.

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

atd. Kristus v Písmu uvádí, že v tom větru HURIKÁNŮ, např. v USA, není. Nebyl ani v

OHNI PEKLE válek, které byly po seslání OHNĚ správného výkladu Písma Božích

proroků za Jana Husa a Jana Viklefa. Nebyl ani v PEKLE OHNĚ dvou světových válek

po seslání OHNĚ správného výkladu Písma BLAHOSLAVENÝCH proroků Marxe a

Engelse. Já tímto usmiřuji OTCE SLOV křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, hnůj sviní

vědců Baalů rektorů Masarykovy univerzity Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, Bareše,

s BOŽÍMI SYNY, VZDUCHOTECHNIKY, pokornými a úplně poslušnými, profesora Hirše

z VUT v Brně proto, aby Boží hněv znovu nevzplanul, jako OHEŇ třetí světové války.

1.Král.19/11, Sír.4/18,5/5,13/18,43/26,31až48/3,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd.

Tímto činím, co Kristus vyžaduje. Pomazal jsem za sebe mnoho proroků, kteří nyní

nepokleknou před vládnoucími Baaly, VLASTNÍKY SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH.

Pomazal jsem za sebe jak VZDUCHOTECHNIKY od profesora Hirše, tak středoškoláky

z Brna proto, aby se na vládnoucí Baaly rozhněvaly, a mnohé vykázaly do říše ticha,

to je na smetiště dějin. 1.Král.19/15, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27,13/8až19/6,

Žalm1/1až115/17, atd. Kristus vyžaduje, aby od 10.4.2019, do neděle, do 21.4.2019,

ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, byly spáleny levicové strany,

BERANI z KSČM, a KOZLI z ČSSD tak, aby v neděli, na Velikonočí HOD byli odhození

všichni LÉVIJCI, kteří do celosvětového, mírového Božího království, nepatří, protože

jsou pro Krista ZÁKONODÁRCE nepotřební. Velikonoční HOD Baalů a DÉMONŮ měl

být proveden již loni, v době 18-tiletého Česka, Bohem vyvoleného od přelomu

62

věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Jer.1/17až23/29,32až51/58, 2.Moj.12/3

až18,27, 2.Král.22/13,19,23/22, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Kristus

najde zalíbení v úplně poslušné PRAVICI VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše a

středoškoláků z Brna. Tímto Krista prosím, aby svým Božím rozumem, za mě dokončil

zápas s drzým hnojem sviní vědců Baalů rektorů Masarykovy univerzity Schmidtem,

Zlatuškou, Fialou, Bekem, a Barešem. Žalm33/6,37/5,11,35,38až135/14,138/8,149/4.

18.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí

bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí

ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do BÍLÉ SOBOTY 18. května 2019, bude

Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné

jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč

a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém,

mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to,

že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem

náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH

NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně

sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před

Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu

protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených

vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři mnohých profesí, pro

Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše

ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých,

neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských

neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba

energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického

a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní,

budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ

SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v

médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM,

VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby

neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, mnohých profesí pro Krista

nepotřebných, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby

mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské

TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně

zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového,

mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé

63

temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, a od

NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucího DÉMONA Rusnoka.

Jud.12, Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17,

Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,

K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33,

Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58,

Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,

Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,

2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40,

atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího

křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem

světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od

roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový

Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse,

je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ,

musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše.

Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8,

Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10,

Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2,

Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33,

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5,

2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní nezajistí, aby z křesťanských starých

krvavých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři,

vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či

jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně

zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6,

5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78,

Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k

mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů,

bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro

poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod

hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ,

viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm1/1až37/5,11,35,137/8,147/17, atd.

Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují

ti, kdo jsou v této kapitole SLOV NOVÝCH NEBES zapsáni jménem elektronické adresy,

jako úplně poslušní. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5,11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní

jsou zapsáni jako NETVOŘI. Ty Bůh zničí, odstoupením rozumu. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

64

586. info@win-win.cz, info@profitbooster.cz, info@ceskezlaterezervy.cz,

info@tacr.cz, praha-rkm@tacr.cz, brno-rkm@tacr.cz, jihlava-rkm@tacr.cz, liberecrkm@

tacr.cz, pavel.komarek@tacr.cz, ostrava-rkm@tacr.cz, usti-rkm@tacr.cz, zlinrkm@

tacr.cz, jiri.plesek@tacr.cz, pardubice-rkm@tacr.cz, martin.duda@tacr.cz,

posta@tacr.cz, ales.vlk@vedavyzkum.cz, petr.konvalinka@tacr.cz, zdenek.kus@tacr.cz,

jiri_sima@yahoo.com, aquatest@aquatest.cz, simek@aquatest.cz, sima@aquatest.cz,

redakce@vedavyzkum.cz, twr@twr.cz, olomouc@aquatest.cz, paulin@aquatest.cz,

Zenawt2000@yahoo.com, drbal@aquatest.cz, redakce@floweecity.cz,

info@flowee.cz, suchy@zebetin.cz, strobl@zebetin.cz, kdubrno@gmail.com,

stepanek@ro.vutbr.cz, Vojtech.Petracek@cvut.cz, info@smartprojekty.cz,

ladis.hruska@seznam.cz, jiri.frohlich@gmail.cz, pavel.janovsky@icloud.com,

info@win-win.cz, info@ceskezlaterezervy.cz, info@profitbooster.cz, rada@umc.cz,

diakonie@umc.cz, profprochazka@gmail.com, iprochazkova@umc.cz,

petr.vadura@volny.cz, institut.umc.cz@gmail.com, tachov@umc.cz,

info@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz, media@fridaysforfuture.cz,

spolu@proplanetu.cz, alena.schillerova@mfcr.cz, podatelna@cnb.cz, filip@psp.cz,

hirs.j@fce.vutbr.cz, 8047@mail.vsfs.cz, vsfsis@fi.muni.cz, karel.havlicek@sindat.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a

opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v květnu 7019.

Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém

kolapsu, kterým nikdo na SVĚTĚ neujde. Otec farář Hének fara@domasov.info, Boha

drze uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne

Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE

a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Otce Bohu

milého faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u

HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr.

Jana Vybíhala logo@ logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz,

a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího

rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k

Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři

psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a

SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od

21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže

smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije

mezi námi. Bývalá ředitelka blázince v Bohunicích, hlavní psychiatr LFMU, v roce

2006, ze mě v Lidových novinách dokonce udělala blázna nesvéprávného. Tato drzá

bláznivá svině se stále nestydí a nezná zahanbení. Slouží tvorstvu místo Stvořiteli

65

Ježíši Kristu proto, aby zachránila dobře placená koryta religionistům, politologům,

sociologům, filozofům, psychiatrům a jiným neposlušným sviním MU. Na psychiatry

je opakovaně proto podáváno tretní oznámení JUDr. Sladkému z KSZ v Brně. Uvedení

psychiatři dělají veškeré zlo na zemi tím, že orgány činné v trestním řízení si myslí, že

křesťanské lži o Ježíši Kristu, a tím naprosto chybná energetická koncepce

ministerstva průmyslu, není trestným činem. Jejich bláznovství je zřejmé poslušným.

Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jud.12,

2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11,

atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, v zimě,

realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 2019, 70

let od roku 1948,9, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok 2019, je

Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Rok

devítky je rokem trestu. Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.1/17,25/11,31/27,32,

Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8,

Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého

SVĚTA, Otcem Bohu milým farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky

zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Slovo Otců kněží ekumenických

ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům

pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU

SVĚTA, v kolébce lidstva, OTEC Bohu milý Hének fara@domasov.info, nenajde Boha

TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Zákon křesťanské KARMY bude zničen,

zničením temnoty katolického katechismu. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.

Jednat dle křesťanských tradic, dělat Bohy pro křesťany, židy, muslimy, buddhisty,

hinduisty, atd. je k energetické SMRTI Česka a světa. Česko musí rodit SLOVO NEBES

VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. 2.Král.10/26,17/29,40,23/23, Jer.1/17až30/6,31/27.